ເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ການກຳນົດເອົາໂຮງແຮມ, ໂຮງໝໍເອກະຊົນ ຫລື ບ່ອນອື່ນໆເປັນສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວປິ່ນປົວ

0
49

ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ໄດ້ອອກເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ການກຳນົດເອົາໂຮງແຮມ, ໂຮງໝໍເອກະຊົນ ຫລື ບ່ອນອື່ນໆເປັນສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວ ສະບັບເລກທີ 3573/ກປຟ ລົງໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ 2021, ເນື່ອງຈາກຈໍານວນກໍລະນີຢັ້ງຢືນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຢູ່ໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງໃນ ສປປ ລາວ, ສະຖານທີ່ຈໍາກັດບໍລິເວນ ແລະ ສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວຈຶ່ງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງໜາແໜ້ນ ພ້ອມມີການເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງ ຮີບດ່ວນ, ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດໄດ້ປະຕິບັດພາລະໜ້າຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ຈໍາ ເປັນກໍຖືກນໍາໃຊ້ຈົນໃກ້ໜ້າ, ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງຂະຫຍາຍສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວຕື່ມ ເພື່ອຮອງຮັບເອົາຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ທີ່ນອກເໜືອຈາກສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂອງລັດທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ.

ເພື່ອເຜີຍແຜ່ເງື່ອນໄຂໃນການກໍານົດເອົາສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວ ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວໂດຍນໍາໃຊ້ໂຮງແຮມ, ໂຮງໝໍເອກະຊົນ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆ. ເງື່ອນໄຂປະກອບມີ: ເງື່ອນໄຂດ້ານຄຸນລັກສະນະຂອງຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ທີ່ຈະໄດ້ຢູ່ສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວ; ປະເພດຂອງສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວ; ເງື່ອນໄຂຂອງໂຮງແຮມ/ໂຮງໝໍທີ່ຈະໃຊ້ເປັນສະຖານາທີ່ແຍກດ່ຽວ; ການກວດກາ; ມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ (SOP)ສຳລັບເງື່ອນໄຂທາງດ້ານຄຸນລັກສະນະຂອງຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ທີ່ຈະໄດ້ຢູ່ສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວ:

1/. ສໍາລັບໂຮງແຮມ: ກໍລະນີບໍ່ມີອາການ ຫລື ເບົາບາງ: ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອົກຊີແຊນໃນເລືອດ (SpO2) >_95%; ຈັງຫວະການຫາຍໃຈ <25 ຄັ້ງ/ນາທີ; ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານການແພດອື່ນໆ ແຕ່ຕ້ອງການພຽງແຕ່ການຕິດຕາມ; ຜູ້ທີ່ສາມາດຢູ່ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ຫລື ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກຄອບຄົວ; ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດຈ່າຍຄ່າໂຮງແຮມໄດ້, ທັງຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນລາວ; ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີປັດໃຈສ່ຽງຕໍ່ການຊຸດໂຊມລົງຂອງພະຍາດ ເຊັ່ນ: ອາຍຸບໍ່ຫລາຍກວ່າ 60 ປີ, ບໍ່ເປັນພະຍາດຫົວໃຈເສັ້ນເລືອດ, ບໍ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ, ພະຍາດປອດຊໍາເຮື້ອ, ມະເຮັງ ແລະ ພະຍາດຫຼອດເລືອດໃນສະໝອງ. 1.2/. ສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ຄວນຢູ່ໂຮງໝໍແມ່ນຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:  ຜູ້ທີ່ມີປັດໄຈສ່ຽງຕໍ່ການຊຸດໂຊມລົງຂອງພະຍາດ ເຊັ່ນ: ອາຍຸຫລາຍກວ່າ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ຫລື ເປັນພະຍາດຫົວໃຈເສັ້ນເລືອດ, ພະຍາດເບົາຫວານ, ພະຍາດປອດຊໍາເຮື້ອ, ມະເຮັງ ແລະ ພະຍາດຫລອດເລືອດໃນສະໝອງ; ກໍລະນີປານກາງ ຫລື ຮ້າຍແຮງ. ປະເພດຂອງສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວ: ໂຮງແຮມທີ່ຖືກກໍານົດເປັນສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວ; ໂຮງໝໍເອກະຊົນທີ່ຖືກກໍານົດເປັນສະຖານທີ່ຮອງຮັບການປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19. ເງື່ອນໄຂຂອງໂຮງແຮມ/ໂຮງໝໍທີ່ໃຊ້ແຍກດ່ຽວ:ໂຮງແຮມ ທີ່ຖືກກໍານົດ ຕ້ອງມີການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ ການຂ້າເຊື້ອ, ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອ (IPO) ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອຕາມນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ໂຮງແຮມ ຄວນມີການຈັດສັນແບ່ງເຂດ. ໂດຍກໍານົດເຂດສີຂຽວ, ສີເຫລືອງ ແລະ ສີແດງຢູ່ພາຍໃນໂຮງແຮມ ໂຮງໝໍ. ທີມແພດ: ພະຍາບານ 2 ຄົນຕໍ່ໂຮງແຮມ, ຖ້າມີກໍລະນີຢາກປຶກສາແມ່ນປະສານຫາທ່ານໝໍທີ່ປະຈໍາການຢູ່ ພະແນກສຸກເສີນ ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ເພື່ອແນະນໍາ ຫລື ນໍາສົ່ງມາໂຮງໝໍ. ອຸປະກອນເຄື່ອງວັດແທກອົກຊີແມັດ (ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ໃຫຍ່) ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ; ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນເລືອດແບບອັດຕະໂນມັດທີ່ມີ ສາຍຮັດຂະໜາດເດັກນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່; ອຸປະກອນສໍາລັບປິ່ນປົວສຸກເສີນກ່ອນການນໍາສົ່ງ; ບັ້ງອົກຊີທີ່ມີຫົວຕໍ່ (Oxygen Cylinder with regulator) (ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້): 15 ລິດ/ ນາທີ; ສາຍອົກຊີແຊນແນວແງ່ມດັ່ງ (Nasal cannula) (5 ອັນ)ໜ້າກາກອົກຊີແຊນແນວງວມປາກດັງແບບມີຖົງເກັບ (Non-rebreathe face mask) (5 ອັນ); ເຄື່ອງກັ່ນອົກຊີແຊນ (Oxygen concentrator) (2 ຫນ່ວຍ); ຊຸດເຄື່ອງປ້ອງກັນຕົນເອງ (ກະລຸນາເບິ່ງໂປສເຕີ ເຄື່ອງປ້ອງກັນຕົນເອງ); ເຕົ້າໂອໂຕເຄັບສໍາລັບອົບຂີ້ເຫຍື່ອຕິດເຊື້ອ (50-85 kg); ລາຍການຢາທີ່ໃຊ້ປິ່ນປົວ; ມີຄົນຍາມ ຕິດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດບໍ່ໃຫ້ຄົນເຈັບອອກຈາກຫ້ອງຢ່າງເດັດຂາດ. ສ່ວນໂຮງໝໍເອກະຊົນ: ໂຮງໝໍເອກະຊົນທີ່ຖືກກໍານົດເປັນໂຮງໝໍຮອງຮັບປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄວນປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືຄໍາແນະນໍາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອ (IPC), ການອະນາໄມ, ຂ້າເຊື້ອ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອ;  ໂຮງໝໍຕ້ອງມີແພດໝໍທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນປິ່ນປົວຄົນເຈັບ COVID-19; ໂຮງໝໍທີ່ຈະປິ່ນປົວຄົນເຈັບກໍ່ລະນີຮ້າຍແຮງ ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການປິ່ນປົວຟື້ນຟູຊີບ (1CU), ໂຮງໝໍທີ່ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານການປິ່ນປົວຟື້ນຟູຊີບຕ້ອງສົ່ງຄົນເຈັບໄປປິ່ນປົວທີ່ໂຮງໝໍລັດທີ່ກໍານົດໄວ້.