ເອົາໃຈຄົນມັກລ້ຽງ…!!! ເຕັກນິກແລະຫຼັກການ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ແບບລະອຽດຄົບວົງຈອນ.

  0
  159

  + ວິທີການລ້ຽງໄກ່ : ໃຜທີ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານງານ ຄວນເລີ່ມຕົ້ນລ້ຽງຈຳນວນໜ້ອຍເພື່ອສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ສາກ່ອນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານອາດເລີ່ມລ້ຽງຕາມຕົ້ນທຶນ ແລະ ສະຖານທີ່ຖ້າເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໄຂ່ທີ່ຝັກ ຫຼື ລູກໄກ່ກໍ່ລົງທຶນໜ້ອຍຫາກເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໄກ່ໃຫຍ່ກໍ່ອາດຈະຕ້ອງລົງທຶນຫຼາຍ ໂດຍທົ່ວໄປຜູ້ລ້ຽງອາດເລີ່ມຈາກໄລຍະໃດກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ:

  1. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການລ້ຽງໄກ່ນ້ອຍອາຍຸ 1 ມື້ ເປັນວິທີທີ່ມີນິຍົມຜູ້ລ້ຽງຈຳນວນຫຼາຍລົງທຶນໜ້ອຍ ຜູ້ລ້ຽງສາມາດລ້ຽງໄກ່ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາດ້ວຍຕົນເອງສາມາດເບີ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ໄດ້ເຕັມທີ່ ໄດ້ຮູ້ພຶດຕິກຳຂອງໄກ່ຕະຫຼອດເວລາ

  ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຝຶກຝົນການລ້ຽງໄກ່ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການລ້ຽງໄກ່ລາຍຂຶ້ນ ແຕ່ການລ້ຽງແບບນີ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າໄກ່ໃກ້ຈະໄຂ່ ເພາະຕ້ອງລ້ຽງຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ ຊຶ່ງເປັນບັນຫາທີ່ຍຸ້ງຍາກ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຊຳນານຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ອີກຢ່າງໄກ່ຕ້ອງຕາຍໃນໄລຍະທຳອິດ ແລະ ຖ້າໄປອີກເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 22 ອາທິດໄກ່ຈຶ່ງຈະເລີ່ມໃຫ້ໄຂ່

  2. ເລີ່ມຕົ້ນການລ້ຽງໄກ່ອາຍຸ 2 ເດືອນ ເປັນວິທີນິຍົມກັນລ້ຽງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍການຊື້ໄກ່ອາຍຸ 6 ອາທິດ- 2 ເດືອນ ມາຈາກຝາມຫຼືຊື້ທົ່ວໄປ ເນື່ອງຈາກລູກໄກ່ລຸ້ນນີ້ລາຄາບໍ່ແພງປານໃດ ແລະ ສາມາດຕັດບັນຫາເລື່ອງການເບີ່ງແຍງຮັກສາ ການລ້ຽງໄກ່ອາຍຸ 2 ເດືອນ ມັກຈະໃຫ້ອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ ລາຄາຖືກ ການລ້ຽງກໍ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຊຳນານຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນລ້ຽງໄກ່ຈຶ່ງສາມາດລ້ຽງລຸ້ນນີ້ໄດ້

  3. ການເລີ່ມລ້ຽງໄກ່ສາວ ເປັນວິທີຜູ້ລ້ຽງໄກ່ເປັນອາຊີບຫຼືເພື່ອການຂາຍ ເນື່ອງຈາກບໍ່ຕອ້ງເສຍເວລາລ້ຽງໄກ່ນ້ອຍຫຼືໄກ່ 2 ເດືອນ ນອກຈາກນີ້ໂຮງເຮືອນກໍ່ສ້າງໄວ້ສະເພາະກັບໄກ່ໄຂ່ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ການລ້ຽງໄກ່ວິທີນີ້ຕ້ອງລົງທຶນສູງ ຜູ້ລ້ຽງຕ້ອງຮູ້ຈັກຟາມທີ່ຜະລິດໄກ່ເປັນສາວຢ່າງດີ ຕ້ອງສອບຖາມເຖິງປະຫວັດຂອງຝຸງໄກ່ສາວທີ່ຈະນຳມາລ້ຽງສະເໝີ

  ເພາະຊ່ວງທີ່ໄກ່ຍັງເປັນລູກໄກ່ແລະໄກ່ລຸ້ນ ຜູ້ລ້ຽງບໍ່ສາມາດຮູ້ປະຫວັດຂອງຝຸງໄກ່ສາວທີ່ຈະນຳມາລ້ຽງໄດ້ ການລ້ຽງໄກ່ນ້ອຍ ( ອາຍຸ 1 ມື້ – 16 ອາທິດ ) ການລ້ຽງໄກ່ໃນໄລຍະນີ້ເປັນໄລຍະທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕ້ອງເບີ່ງແຍງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍ ເພື່ອໃຫ້ລູກໄກ່ສຸຂະພາບດີສົມບູນແຂງແຮງ ແລະ ອັດຕາການສ່ຽງສູງຄວນຈັດການດັ່ງນີ້:

  – ເມື່ອນຳລູກໄກ່ມາຕ້ອງນຳເຂົ້າເຄື່ອງກົກໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ແລະ ກຽມນໍ້າສະອາດພ້ອມໃຫ້ກິນທັນທີ ຖ້າລູກໄກ່ຍັງຮູ້ຈັກບ່ອນໄວ້ນ້ຳຕ້ອງສອນໂດຍການຈັບໄກ່ເອົາປາກຈຸ່ມນໍ້າ 2-3 ເທື່ອ ຄວນປະສົມຢາວິຕາມິນໃຫ້ລູກໄກ່ກິນຕິດຕໍ່ກັນ 2-3 ມື້ທຳອິດ ແຕ່ຖ້າລູກໄກ່ມີລັກສະນະນອນຟຸບອ່ອນເພຍຄວນປະສົມນໍ້າຕານຊາຍລົງໃນນໍ້າປະສົມຢາວິຕາມິນໃນອັດຕາ 5-10% ໃນໄລຍະ 1 ຊົ່ວໂມງ

  – ເມື່ອລູກໄກ່ເຂົ້າເຄື່ອງກົກໄດ້ 2-3 ຊົ່ວໂມງ ຫຼືລູກໄກ່ເມື່ອກິນນໍ້າໄດ້ແລ້ວຈຶ່ງເລີ່ມໃຫ້ອາຫານໄກ່ ໂດຍໂຮຍລົງຖາດອາຫານ ພ້ອມເຄາະຖາດເພື່ອເປັນການຮ້ອງລູກໄກ່ໃຫ້ມາກິນອາຫານ ໂດຍໃຫ້ກິນແບບເຕັມທີ່ໃຫ້ໜ້ອຍແຕ່ໃຫ້ຕະຫຼອດຢ່າງນ້ອຍມື້ລະ 2-3 ເທື່ອ

  – ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງໃນໂຮງເຮືອນໃຫ້ພຽງພໍ 1-3 ມື້ທຳອິດເທົ່ານັ້ນ ດພື່ອໃຫ້ລູກໄກ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບສະຖານທີ່ແຕ່ໄຟທີ່ໃຫ້ຄວນເປີດສະຫຼົວໆ ເພາະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄກ່ເດີນແລ່ນຫ່າງເຄື່ອງກົກ ພາຍໃນເຄື່ອງກົກຕ້ອງມີແສງໄຟຢູ່ຕະຫຼອດເວລາໃນໄລຍະ 1-3 ອາທິດ

  – ໜັ້ນກວດກາເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໄກ່ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ກວດກາອາຫານ ແລະ ນໍ້າ ຂວດນໍ້າຕ້ອງລ້າງ ແລະ ປ່ຽນນໍ້າໃໝ່ທຸກມື້ປ່ຽນວັດສະດຸຮອງພື້ນທີ່ຊຸ່ມ ອາກາດຕ້ອງຖ່າຍເທຕະຫຼອດ

  – ຂະຫຍາຍວົງລ້ອມກົກໃຫ້ກວ້າງອອກໄປຕາມຄວາມເໝາະສົມທຸກໆ 5-7 ມື້ ພ້ອມທັງຍົກເຄື່ອງກົກໃຫ້ສູງຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະ ປັບອຸນຫະພູມຂອງເຄື່ອງກົກໃຫ້ຕໍ່າລົງອາທິກລະ 5 ອົງສາຟາເຮນໄຣດ໌

  – ສັກວັກຊິນຕາມກຳນົດ