ສະຫຼະເວລາອ່ານ…!!! ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ ມັກໄອແລະຄັນຄໍໃນຕອນກາງຄືນ ຄວນມີວິທີປ້ອງກັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  0
  128

  + ຍ້ອນຫຍັງເຮົາຈິ່ງມັກ(ໄອແລະຄັນຄໍ)ຕອນກາງຄືນ.

  ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ໃນລະຫ່ວາງທີ່ນອນລັບຕອນການຄືນ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ ນ້ຳລາຍ ນ້ຳມູກ ຄືກັບຕອນທີ່ເຮົາໃຊ້ຊີວິດໃນຕອນກາງເວັນ ທີ່ເຮົາອາດ ກືນນ້ຳ ກືນອາຫານ ຫຼື ນ້ຳລາຍ ຜ່ານທາງເດີນຫາຍໃຈ ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນຫວັດ ຫຼື ໆລໆ

  + ສຳລັບວິທີປ້ອງກັນ ອາການ ໄອ-ຄັນຄໍ ຕອນກາງຄືນ.
  1. ປັບປ່ຽນທ່ານອນ
  2. ລ້າງຈະມຸກ(ຮູດັງ)

  3. ເພີມຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ
  4. ໃຊ້ຢາລຸດນ້ຳມູກ
  5. ນອນລັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ

  ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຫາກມີອາການໄອ-ຄັນຄໍຖ້າຫາກເປັນແບບນັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍາວນານແລະບໍ່ໄດ້ມາຈາກການເປັນຫວັດ ເປັນໄຂ ບໍ່ສະບາຍ ຄວນປືກສາແພດຈະດີກ່ວາ.