ສູນຂ່າວສານການແພດ ສຸຂະສຶກສາ ໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍ 03 ກຸ່ມບູລິມະສິດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນ Pfizer ໃນ ສປປລາວ

0
122

ວັນນີ້ 01 ມິຖຸນາ 2021, ສູນຂ່າວສານການແພດ ສຸຂະສຶກສາ ໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍ 03 ກຸ່ມບູລິມະສິດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນ Pfizer ໃນ ສປປລາວ
(1). ຜູ້ສູງອາຍຸ 60 ປີຂື້ນໄປ, ໂດຍຈະມີການກວດເບິ່ງບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ຫຼັກຖານຢືນຢັນອື່ນໆ ທີ່ບົ່ງບອກອາຍຸຢ່າງລະອຽດ;(2). ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ (ອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ), ໂດຍຈະມີການກວດເບິ່ງຫຼັກຖານການປິ່ນປົວ ຫຼື ການບົ່ງມະຕິພະຍາດ ຫຼື ຢາທີ່ກິນເປັນປະຈຳ (ໃຫ້ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນປະຫວັດການປີ່ນປົວ):

ພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ເບົາຫວານ,ພະຍາດຫົວໃຈ,ພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ,ພະຍາດຕັບ,ພະຍາດຕຸ້ຍ (BMI >30 kg/m2),ມະເຮັງ ,ຜູ້ທີມີຄວາມປົກຜ່ອງທາງດ້ານພູ້ມຄູ້ມກັນ ລວມທັງຜູ້ທິມີການປ່ຽນຖ່າຍອະໄວຍະວະ,ຜຸ້ທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດສູງ,ຜູ້ທີມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ທາງດ້ານພັນທຸກຳມາແຕ່ກຳເນີດ (Down syndrome)

(3). ພະນັກງານແພດ ຫຼື ພະນັກງານດ່ານໜ້າທີ່ພາດໂອກາດສັກວັກຊີນຜ່ານມາ.ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນ ພ ະ ຍ າ ດ ໂ ຄ ວ ິ ດ ຊະນິດໃດມາກ່ອນເທົ່ານັ້ນ (ວັກຊີນບໍ່ສາມາດຖືກສັກແບບປົນຊະນິດກັນໄດ້).