ອອກມາຂໍ້ໂທດ ແລະ ຊີ້ແຈ້ງເປັນເລື່ອງເຂົ້າໃຈຜິດ

    0
    47

    ຄຳແກ້ຂ່າວ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ນາງ ວຽງອາຍຸ38ປີ ຢຸບານທ່າລຽບ ເມືອງແມດ ແຂງວຽງຈັນ. ໄດ້ເອົາແມ່ມາເຂົ້າໂຮງໝໍ103 ໃນວັນທີ່23/5/2021 ຂອງວັນທີດ ໃນເວລາຕອນກາງຄືນ.

    =8:00 ຊັ້ນ3 ຫອ້ງມໍລຸະຊຸມທີ່ໄດ້ໂພສແນວບໍ່ດີເວົເາບໍ່ມວນໃຫ້ພ/ງ ອະນາໄມ້ນັ້ນແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຈີ່ງຂອ້ຍຂໍຮັບພີດແລະຂໍໂທດທາງພ/ງພອ້ມບໍ່ລີສັດອະນາໄມ້ພອ້ມທັງໂຮງໝໍສຸນກາງ103ວ່າບໍ່ມີຄວາມຈີງທີ່ພ/ງອະນາໄມ້ເວົ້າບໍ່ມວນແລະພ/ງເຂົ້າກໍເຮັດວຽກຕາມບໍ່ລີສັດແລະໂຮງໝໍສຸນກາງວ່າງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

    ຜູ້ລົງຂ່າວ ເລື່ອງ ພະນັກງານ ອະນາໄມ 103 ດັ່ງນັ້ນຂາພະເຈົ້າເອງຈີ່ງໄດ້ອອກມາຂໍໂທດແລະແກ້ຂ່າວຄືນທີ່ໂພສເລື່ອງບໍ່ດີໃຫ້ແກ້ພ/ງແລະບໍ່ລີສັດອະນາໄມເສຍຫາຍນັ້ນໂຕຂ້າພະເຈົ້າເອງຈະຖືເປັນບົດຮຽນອັນລຳຄ່າແລະຈະບຊ່ໂພສເລືອງທີ່ບໍ່ດີແລະຄົນອືນແລະສົງຄົມອີກແລະວັງວ່າທາງພ/ງແລະບໍ່ລີສັດອະນາໄມປະຈຳຢຸໂຮງໝໍສຸນກາງ103ຈະໃຫ້ອະໄພຂະພະເຈົ້າພອ້ມທັງຫມຸ່ເຟສທຸກໆຄົນ.