ວັນທິດຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກຄືເກົ່າພວກຂ້ອຍເຮັດວຽກບໍ່ມີມື້ພັກ

    0
    59

    ວັນທິດຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກຄືເກົ່າພວກຂ້ອຍເຮັດວຽກບໍ່ມີມື້ພັກເພືອພວກເຈົ້າເປັນຍັງພວກເຈົ້າທີມາກັກໂຕຢູ່ນີ້. ຄືບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື້ນຳພວກຂ້ອຍແນພວກຂ້ອຍເອົາເຂົ້າໄປສົ່ງຮອດຫນ້າຫ້ອງໃຫ້ພວກເຈົ້າກິນຢາງສບາຍແຕ່ພວກເຈົ້າພັດບໍ່ໃຫ້.

    ຄວາມຮ່ວມມື້ນໍາພວກຂ້ອຍທີພວກຂ້ອຍເວົ້າກາເພືອຄວາມປອດໄພໝົດທຸກຄົນແລະໂຕຂອງພວກເຈົ້າເອງພວກເຈົ້າຍັງພາກັນອອກຈາກຫ້ອງເລາະຫຼິ້ນຕາມສບາຍພວກເຈົ້າບໍ່ອີຕົນທີມງາມເຮົາແດ່ບໍ່. (ສະເພາະບາງຄົນທີຫົວແຄງຂ້ອຍເວົ້າກາພາກັນສັງຂ້ອຍ)ຝາກແຊ໌ຣໃຫ້ແນ.