ມາເອົາແມ່ຂອ້ຍບໍ່ມີໝາຍຈັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງບາຈຽງເຮັດຖືກລະບໍແນວນີ້.

    0
    29

    ຜູ້ເຮັດຜິດຫັນບໍຈັບ. ມາເອົາແມ່ຂອ້ຍບໍ່ມີໝາຍຈັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງບາຈຽງເຮັດຖືກລະບໍແນວນີ້. ຢ່າກິນສິນບົນຫລາຍໄຫ້ເປັນກາງແນ່. #ປະຊາຊົນຕອ້ງການຄວາມເປັນທຳ.