ປິດ ບ້ານຈອມມະນີກຸ້ມກາງແຕ່ ຮ່ອມ5- ຮ່ອມ8

    0
    48

    ❌ປິດ ບ້ານຈອມມະນີກຸ້ມກາງແຕ່ ຮ່ອມ5- ຮ່ອມ8 ຄົນນອກບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຄົນໃນບໍ່ໃຫ້ອອກ ເປັນເຂດສີແດງ 📍❌ ໃຜຈະໄປຕະຫລາດໂພນສະຫວາງໃຫ້ເວັ້ນໄປທາງອື່ນເດີ 19.5.2021 ລາຍງານໂດຍ: Noud Chindavong