ອອກມາແລ້ວ ການຮັບ ແລະ ບັນຈຸລັດຖະກອນຄູ ແລະບໍລິຫານໃໝ່ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະຈຳປີ2021

0
209

ອອກມາແລ້ວ ການຮັບ ແລະ ບັນຈຸລັດຖະກອນຄູ ແລະບໍລິຫານໃໝ່ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະຈຳປີ2021 ຂ່າວດີມາແລ້ວ ແຈ້ງການການຮັບ ແລະ ບັນຈຸລັດຖະກອນ ຄູ ແລະ ບໍລິຫານໃໝ່ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະຈຳປີ2021 ມີທັງຫມົດ 535 ຕົວເລກ, ໃນນັ້ນ ລັດຖະກອນຄູ 530 ຕົວເລກ ແລະ ບໍລິຫານ 5 ຕົວເລກ ດັ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີ້ !ເນັ້ນຄູອາສາສະມັກ 95%, ຄູຈົບໃໝ່5% ແລະວິຊາທີ່ຂາດຄູແທ້ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄະແນນສະເລ່ຍ 3.50 ຂຶ້ນໄປ ຫລືໃບປະກາສະນິຍະບັດແດງ


ອອກມາແລ້ວ ການຮັບ ແລະ ບັນຈຸລັດຖະກອນຄູ ແລະບໍລິຫານໃໝ່ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະຈຳປີ2021


ອອກມາແລ້ວ ການຮັບ ແລະ ບັນຈຸລັດຖະກອນຄູ ແລະບໍລິຫານໃໝ່ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະຈຳປີ2021


ອອກມາແລ້ວ ການຮັບ ແລະ ບັນຈຸລັດຖະກອນຄູ ແລະບໍລິຫານໃໝ່ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະຈຳປີ2021