ຫຼວງພະບາງ ສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າຂອງຕະຫລາດ ຄົ້ນຄວ້າຜ່ອນຜັນ ຫຼຸດຄ່າບໍລິການ-ເກັບຈ່າຍລາຍວັນໃຫ້ແມ່ຄ້າ

0
102

ຫຼວງພະບາງ! ສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າຂອງຕະຫລາດ ຄົ້ນຄວ້າຜ່ອນຜັນ ຫຼຸດຄ່າບໍລິການ-ເກັບຈ່າຍລາຍວັນໃຫ້ແມ່ຄ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ຂໍຖືເປັນກຽດສະເໜີ
ມາຍັງບັນດາທ່ານເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດ ທຸກປະເພດ ທຸກຂະໜາດ (ຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ ແລະ ໃຫຍ່) ໃນທົ່ວແຂວງຫຼວງພະບາງ ເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລື ຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນ

ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນດ້ານລາຄາ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕະຫຼາດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນນະໂຍບາຍຫຼຸດອັດຕາຄ່າເຊົ່າຫ້ອງແລະ ຄ່າເກັບຈ່າຍລາຍວັນໃຫ້ບັນດາແມ່ຄ້າຊາວຂາຍ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນກຸ່ມຂາຍສິນຄ້າ ປະເພດອາຫານ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການຢູ່ໃນຂອບເຂດຕະຫຼາດຂອງທ່ານ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຈາກກາລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຄັ້ງນີ້.


ຫຼວງພະບາງ ສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າຂອງຕະຫລາດ ຄົ້ນຄວ້າຜ່ອນຜັນ ຫຼຸດຄ່າບໍລິການ-ເກັບຈ່າຍລາຍວັນໃຫ້ແມ່ຄ້າ


ຫຼວງພະບາງ ສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າຂອງຕະຫລາດ ຄົ້ນຄວ້າຜ່ອນຜັນ ຫຼຸດຄ່າບໍລິການ-ເກັບຈ່າຍລາຍວັນໃຫ້ແມ່ຄ້າ