ກວດພົບສານຟໍມາລີນໃນປາມຶກແດງ ແລະ ຫຍໍ່ຂາວ ທີ່ຕະຫລາດດົງຄຳຊ້າງ

0
173

ກວດພົບສານຟໍມາລີນໃນປາມຶກແດງ ແລະ ຫຍໍ່ຂາວ ທີ່ຕະຫລາດດົງຄຳຊ້າງໃນວັນທີ 24/03/2021 ໄດ້ສືບຕໍ່ລົງກວດກາຜະລິດຕະພັນສັດ, ສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ອາຫານທະເລ ທີ່ຕະຫລາດດົງຄຳຊ້າງໃນນັ້ນທາງທີມງານສັດຕະວະແພດເມືອງຫາດຊາຍຟອງໄດ້ກວດພົບສານຟໍມາລີນໃນປາມຶກແດງ ແລະ ຫຍໍ່ຂາວ

ພວກເຮົາໄດ້ທຳການຢຶດເອົາຜະລິດລິດຕະພັນສັດ ແລະ ອາຫານທະເລທີ່ພົບສານຟໍມາລີນຈຳນວນ 16kg ແລະໄດ້ທຳການເຮັດບົດບັນທຶກ ອ່ານຊ່ອງໜ້າ ພ້ອມກັບໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳການຢຸດເຊົາເອົາອາຫານທະເລມາຂາຍຕາມໃບແຈ້ງການຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງ


ກວດພົບສານຟໍມາລີນໃນປາມຶກແດງ ແລະ ຫຍໍ່ຂາວ ທີ່ຕະຫລາດດົງຄຳຊ້າງ


ກວດພົບສານຟໍມາລີນໃນປາມຶກແດງ ແລະ ຫຍໍ່ຂາວ ທີ່ຕະຫລາດດົງຄຳຊ້າງ


ກວດພົບສານຟໍມາລີນໃນປາມຶກແດງ ແລະ ຫຍໍ່ຂາວ ທີ່ຕະຫລາດດົງຄຳຊ້າງ