ລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ແຈ້ງການປັບເງີນລາງວັນ ເລກ 4 ໂຕ ລົງ

0
30737

ນີ້ຄືເງີນລາງວັນຜ່ານມາ ແວະ ປັດຈຸບັນ ທີ່ຖືກເລກຈະໄດ້ຮັບ:..​ມາອ່ານ​ລາຍລະອຽດ​ວ່າຍ້ອນຫຍັງຈື່ງປັບເງີນລາງວັນລົງອີງຕາມ ກອງປະຊຸມພາບໃນ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ດັ້ງວັນທີ 18 ສິງຫາ 2020. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈໍາຫນ່າຍຜະລິດຕະພັນຫວຍເລກ 4 ໂຕ ແບບທັນສະໄຫມ ຂອງບັນດາຕົວ

ແທນຈໍາຫນ່າຍ ໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຈໍາຫນ່າບຕົວຈິງ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ ແລະ ຜູ້ມັກສ່ຽງໂຊກຊິງລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຮັບຊາບວ່າ : ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດຫວຍພັດທະນາ ໄດ້ປົບຫລຸດການໃຫ້ລາງວັນຫວຍເລກ 4 ໂຕ ແບບທັນສະໄຫມ ຈາກ 60% ລົງມາເປັນ 50% ຂອງມູນຄ່າຈໍາຫນ່າຍ ຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືດັ່ງນີ້ :

1) ຫວຍເລກ 4 ໂຕ (ຕ້ອງຊື້ ແລະ ຖືກ 4 ໂຕ) ມູນຄ່າ 1,000 ກີບ ຈະໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນ 5.000.000 ກີບ(ຫ້າລ້ານກີບ) ຫລື ເທົ່າກັບ 50% ຂອງມູນຄ່າຈໍາຫນ່າຍ.

2) ມອບໃຫ້ບັນດາຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເຮັດຄໍາແນະນໍາໃຫ້ສະມາຊິກຜູ້ຂາຍຫວຍຂອງຕົນເອງ, ເຮັດປົ້າຍແນະນໍາໃສ່ໂຕະບ່ອນນັ່ງຂາຍຫວຍ, ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ມັກລ່ຽງໂຊກ-ຊິງລາງວັນ ໄດ້ຮັບຮູ້ ເຂົ້າໃຈ ຢ່າງທົ່ວເຖີງ ເປ໊ນເອກະພາບ.

3) ມອບໃຫ້ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍລາຍງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງການອອກເລກລາງວັນ, ພະແນກການເງິນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ບ່ອນທີ່ຕົນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຈໍາຫນ່າຍໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ຊ່ວຍໂດສະນາ. ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສັງຄົມທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຮັບຊາບ ແລະ ເຂົ້າໃຈ