ພະຍາກອນອາກາດ ຂອງ ລາວ ໃນຮູບໂສມໃຫມ່ ທັນສະໄຫມ ວ່ອງໄວ ແລະ ຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ

0
996

ພະຍາກອນອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ມາໃນຮູບໂສມໃຫມ່ ທັນສະໄຫມ ວ່ອງໄວ ແລະ ຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ ນັບຈາກມື້ນີ້ ເປັນຕົ້ນໄປ ຊາວກະສິກອນ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດລາວ ລວມທັງ ນັກວາງແຜນ, ຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍດ້ານກະສິກຳ ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ພະຍາກອນອາກາດໃຫ້ແກ່ກະສິກຳ ແບບສົດໆ ເຊິ່ງມີການ

ອອກອາກາດເປັນປະຈຳແຕ່ລະອາທິດໂດຍຜ່ານຊ່ອງຂ່າວທາງໂທລະພາບ ທຸກໆຄືນວັນຈັນທົ່ວປະເທດ.ໃນບົດແຈ້ງຂ່າວພະຍາກອນລະດູການ ປະກອບມີ ການຄາດຄະເນປະລິມານນ້ຳຝົນ, ອຸນຫະພູມອາກາດ, ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການປູກຝັງ ລວມທັງ ການພະຍາກອນ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ພົວພັນກັບພະຍາດ ແລະ ສັດຕູພືດ ສະບັບອັບ

ເດດລ້າສຸດ.ບົດແຈ້ງຂ່າວອຸຕຸກະເສດໄດ້ຮັບການສ້າງຂື້ນ ຈາກ ລະບົບບໍລິການສະພາບອາກາດ ຫຼື ລະບົບລັກຊາ (LaCSA) ບົດແຈ້ງຂ່າວອຸຕຸກະເສດແມ່ນໜຶ່ງກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ສາມິດ (SAMIS) ພາຍໄຕ້ການດູແລຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກກະສາດ ແລະ ພະແນກຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງຄື ກະຊວງກະສິ ກຳ ແລະປ່າໄມ້ ໂດຍໄດ້ຮັບການ

ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກ ຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.ລາຍການອອກອາກາດປະຈຳແຕ່ລະອາທິດເປັນເວລາ 4 ນາທີ ຂອງທຸກໆຄືນວັນຈັນໃນເວລາ 7.30 – 8 ໂມງແລງ.