5 ພາຍຸທີ່ເຂົ້າ ສປປ ລາວ

0
1695

ຍັງຈື່ຊື່ພາຍຸກັນໄດ້ບໍ່ ? ມາເບິ່ງທິດທາງ ຂອງພາຍຸ ທັງ 5 ລູກ ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າລາວ ແລະ ທີ່ກໍາລັງຈະມາຮອດ ! ຫຼາຍພື້ນທີ່ນໍ້າຖ້ວມ ຍ້ອນພະຍຸເຫຼົ່ານີ້ເອງ. ລູກທີ 5 ຊື່ວ່າ ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ #Saudel ຈະເຂົ້າເຖິງ ສປປ ລາວ ໃນອີກ 24 ຊມ ນີ້ (ວັນທິດ ທີ 25/10/2020), ຈົ່ງລະມັດລະວັງ ແລະ ບອກຕໍ່


5 ພາຍຸທີ່ເຂົ້າ ສປປ ລາວ


5 ພາຍຸທີ່ເຂົ້າ ສປປ ລາວ


5 ພາຍຸທີ່ເຂົ້າ ສປປ ລາວ


5 ພາຍຸທີ່ເຂົ້າ ສປປ ລາວ


5 ພາຍຸທີ່ເຂົ້າ ສປປ ລາວ