ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ໃສ່ພາກກະສິກຳຢູ່ ລາວ ສປ ຈີນ ແມ່ນຄອງອັນດັບ 1

0
139

ມາຮອດປັດຈຸບັນການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດໃນຂົງເຂດກະສິກຳແລະ ປ່າໄມ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນລວມມີທັງໝົດ 1.562 ບໍລິສັດ, ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 4,2 ຕື້ໂດລາ, (ທຶນຈົດທະບຽນ2,6ຕື້ໂດລາ) ໃນເນື້ອທີ່ດິນສຳປະທານທັງໝົດ 208.000 ກວ່າເຮັກ ຕາ. ໃນນັ້ນເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນທຸລະກິດກະສິກຳມີ 515 ບໍລິສັດດ້ວຍທຶນທັງໝົດ 2,2 ຕື້ໂດລາ(ທຶນຈົດທະບຽນ876,2ລ້ານໂດລາ).ປະເທດທີ່ມາລົງທຶນແມ່ນມາຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ,ຈີນ,ຫວຽດນາມ,

ໄທ, ຍີ່ປຸ່ນ,ມາເລເຊຍ,ອິນໂດເນເຊຍ, ສ. ເກົາຫຼີ,ຝຣັ່ງ.ສປຈີນ ເປັນອັນດັບໜຶ່ງໃນການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳຢູ່ປະເທດເຮົາ,ຈຳນວນ239ບໍລິສັດ, ມີມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 589 ລ້ານໂດລາ. ອັນດັບສອງແມ່ນສສ ຫວຽດນາມມີ 60 ບໍລິສັດເຂົ້າມາລົງທຶນ, ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນ 268 ລ້ານໂດລາ, ອັນດັບສາມແມ່ນປະເທດໄທມີ60ບໍລິສັດແລະມູນຄ່າການລົງທຶນ 200 ກວ່າລ້ານໂດລາ.ສະເພາະປີ2020ສິນຄ້າສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດອັນດັບທີ່ໜຶ່ງແມ່ນອ້ອຍບັນລຸສົ່ງອອກຂາຍໃຫ້ ສປ ຈີນ

300.000ໂຕນ, ຖັດມາແມ່ນມັນຕົ້ນ, ສາລີ, ກ້ວຍ, ໝາກໂມ, ມັນດ້າງ, ຕະກຸນຖົ່ວ ແລະ ພືດຜັກຊະນິດອື່ນໆ. ສະເພາະເຂົ້າສານຕາມແຜນຈະສົ່ງຂາຍໃຫ້ສປຈີນ 50.000 ໂຕນ, ມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ສົ່ງຂາຍອອກໄປແລ້ວ15.000ໂຕນແລະ ປັດຈຸບັນກຳລັງກະກຽມສືບຕໍ່ສົ່ງຂາຍຕື່ມໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.ໂດຍລວມການລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສິກຳໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ປະເທດເຮົາໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.ໃນນັ້ນໄດ້ປະກອບສ່ວນ 80% ຂອງ

ລວມຍອດຜະ ລິດຕະພັນພາຍໃນ(GDP)ໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.ໝາຍວ່າໃນGDPແຫ່ງຊາດຈະມີລາຍຮັບຈາກຂະແໜງກະ ສິກຳກວມອັດຕາສ່ວນ 15% ແລະ ໃນ 15% ນັ້ນຈະມີການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳກວມເອົາ80%. ນອກນັ້ນການລົງທຶນຂອງຜູ້ປະກອບການທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ,ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ,ແກ້ໄຂໄດ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຄຽງຄູ່ກັບຈຸດດີແລະຜົນງານໃນການລົງທຶນຂອງຜູ້ປະກອບການ,ກໍບໍ່

ອາດປະຕິເສດໄດ້ບາງຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນແກ້ໄຂ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເກີດມີອີກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບໍລິສັດລົງທຶນຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແລະລະບຽບການລົງທຶນຂອງປະເທດເຮົາ,ບາງບໍລິສັດກໍ່ດຳເນີນທຸລະກິດບໍ່ໄປຕາມບົດວິພາກຂອງຕົນເອງ,ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ,ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ອ້ອມຂ້າງແລະບັນຫາອື່ນໆຕາມມາ.