ສະພາບເສັ້ນທາງເມືອງນອງ ອອກສູ່ບ້ານດົງ ເມືອງເຊໂປນຖ້ວມ ຮອບສາມ

0
132

ສະພາບເສັ້ນທາງເມືອງນອງ ອອກສູ່ບ້ານດົງ ເມືອງເຊໂປນຖ້ວມ ຮອບສາມ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 16-17 ຕຸລາ 2020, ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີຝົນຕົກໜັກ,ຕົກ

ແຮງ ຝົນລິນ,ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງ ຫຼາຍບ່ອນຖືກຕັກຂາດອີກເປັນຄັ້ງທີ 3 ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:ເສັ້ນທາງແຕ່ເມືອງນອງອອກສູ່ບ້ານດົງ ເມືອງເຊໂປນ ຖືກຕັກຂາດອີກລົດທຸກ

ປະເພດບໍ່ສາມາດທຽວໄດ້ ການໄປມາຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຕ້ອງລຳລຽງດ້ວຍເຮືອຄືທີ່ຜ່ານມາ ສະນັ້ນຂໍຝາກເຕືອນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທັງສອງເມືອງໃນການສັນຈອນໄປມາຈົ່ງມີສະຕິ

ລະວັງຕົວກັນຕື່ມອີກ.ຝົນຕົກໜັກເຮັດໃຫ້ສາຂາແມ່ນ້ຳ ນ້ອຍໃຫຍ່,ສາຍຫ້ວຍໄຫຼໂຮມຕົວກັນແຕ່ບ່ອນສູງຫາບ່ອນຕ່ຳເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງບາງບ່ອນຈຸດທີ່ຕ່ຳ,ເປັນຫຼຸບຖືກນ້ຳຖ້ວມ

ຂັງ ແລະ ບາງຈຸດກໍ່ແມ່ນເກີດຈາກການຍື່ງຕົວຂອງນ້ຳເຊ.


ສະພາບເສັ້ນທາງເມືອງນອງ ອອກສູ່ບ້ານດົງ ເມືອງເຊໂປນຖ້ວມ ຮອບສາມ