ເສົ້າສະລົດໃຈ ເສຍຊີວິດຈົນຊາກສົບເນົ່າເປື່ອຍ ຢ່າງໂດດດ່ຽວໂດຍທີ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້

0
436

ເຫັນຂ່າວນີ້ແລ້ວເສົ້າເລີຍ ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ ຕາຍຢູ່ຄົນດຽວ ຢ່າງໂດດດຽວບໍ່ມີໃຜມາເຫັນ ໂດຍທີ່ລູກໆຂອງລາວໄປເຮັດງານຢູ່ໃນເມືອງຕ່າງແຂວງປີໜຶ່ງຈະມາບ້ານເທື່ອໜຶ່ງ ດົນໆຈະໂທຫາແມ່ເທື່ອ ເນື່ອງຈາກວ່າເຮືອນຂອງຜູ້ຍິງຄົນນີ້ ຈະຢູ່ຫ່າງອອກຈາກຄົນອື່ນທີ່ຢູ່ໃນບ້ານດຽວກັນກັບລາວ ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ມັກຈະບໍ່ອອກຕົວໃນສັງຄົມໃຫ້ຄົນໄດ້ເຫັນ ບໍ່ມັກໄປນັ້ນ

ໄປນີ້ ຈຶ່ງບໍ່ແປກເລີຍວ່າ ທີ່ຈະບໍ່ມີໃຜເຫັນຫນ້າຂອງຜູ້ຍິງຄົນນີ້ ສ່ວນລູກໆ ກວ່າຈະຮູ້ວ່າແມ່ຂອງຕົວເອງໄດ້ຈາກໄປແລ້ວ ກໍໃນມື້ທີ່ແມ່ຕາຍຢູ່ຢ່າງໂດດດຽວຕາມລຳພັງ ປະແຕ່

ຊາກສົບ ອັນເນົ່າເປືອຍໄວໃຫ້ລູກໄດ້ເຫັນ..ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍຢ່າອ້າງວ່າງ ມີເວລາກັບໄປຫາແມ່ເເດ່ ລູກເອີຍ ກ່ອນຈະດູແລໃຜເປັນຄົນສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດ ກໍ່ຢ່າລຶມຄົນທຳອິດທີ່ດູແລເຮົາ (ຖ້າມີລາຍງານເພີ່ມຕື່ມຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບພາຍຫຼັງ)