ປີ 2023 ກະຊວງການເງິນ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບລາຍຮັບ ໄປໃຊ້ຈ່າຍນອກລະບົບງົບປະມານ ເດັດຂາດ

  0
  56

  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ ປີ 2022 ຍັງເຫັນວ່າມີບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງ ເປັນ ຕົ້ນ ການຜັນຂະຫຍາຍ ຄຳສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 18/ນຍ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕ້ານການຮົ່ວໄຫລຂອງລາຍຮັບງົບປະມານ ຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບ ໂດຍສະເພາະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ

  ທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງບໍ່ທັນເປັນເຈົ້າການເທົ່າທີ່ຄວນ; ສິ່ງສຳຄັນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນການສວຍໃຊ້ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ເກັບລາຍຮັບຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງເກີດມີການສວຍໃຊ້ຊ່ອງ

  ວ່າງປົກປິດຖານລາຍຮັບ ເກັບລາຍຮັບແລ້ວ ບໍ່ມອບເຂົ້າງົບປະມານ ຫລື ໄປນໍາໃຊ້ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບເກີດການຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ. ພ້ອມນັ້ນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງການເມືອງຈຳ ນວນໜຶ່ງກໍຖົດຖອຍລົງ ໂດຍສະເພາະການເຫັນຜົນປະໂຫຍດ ສ່ວນຕົວສູງກວ່າສ່ວນລວມ.

  ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງການເງິນປະຈຳປີ 2022 ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ທັນວາ 2022 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ພ້ອມທັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍ

  ຮັບ ຄຸ້ມຄອງຖານລາຍຮັບດ້ວຍລະບົບທັນສະໄໝ ກໍຄືຕ້ານຊ່ອງວ່າງການຮົ່ວໄຫລຂອງລາຍຮັບງົບປະມານ ຍັງຊັກຊ້າ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນກວມລວມເອົາໃນທຸກຂົງ ເຂດທີ່ມີຖານລາຍຮັບ ພາໃຫ້ການອັດຍັງບໍ່ທັນຂາດຕົວ; ການຈັດເກັບພາສີທີ່ດິນ ໃນທົ່ວປະເທດ ຍັງຂາດຂໍ້ມູນເນື້ອທີ່ດິນ, ປະເພດທີ່ດິນ ແລະ ການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກການໂອນສິດນຳ

  ໃຊ້ ຍັງບໍ່ທັນຖືກຕາມຄວາມເປັນຈິງ ເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບບໍ່ບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການ; ການເກັບຄ່າທຳນຽມນຳໃຊ້ພາຫະ ນະປະຈຳປີ ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນທັນຕາມກຳນົດເວລາ. ພ້ອມກັນນີ້, ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ການບັງ ຄັບໃຊ້ ກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການເງິນ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ທົ່ວເຖິງທຸກເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມເດັດຂາດ ໃນການນຳໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ການລົບຫລີກເຊື່ອງສຳພັນທະ ແລະ ການລັກລອບ-ລົບຫລີກພາສີນັ້ນ ຍັງເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

  ສໍາລັບດ້ານລາຍຈ່າຍ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງບັນດາຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ ຍັງບໍ່ທັນເປັນຮູບປະທຳເທົ່າທີ່ຄວນ ຊຶ່ງສະແດງອອກໃນທ້າຍປີ ເຫັນວ່າ ມີຫລາຍພາກສ່ວນສະເໜີຂໍເພີ່ມງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິ ເປັນຈຳນວນຫລາຍ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,

  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ ວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 599/ລບ ເຫັນວ່າ ຫລາຍຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືເທົ່າທີ່ຄວນໃນການຂຶ້ນບັນຊີລົດລັດ ເພື່ອມາດັດສົມຄືນ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຍັງມີບາງພາກສ່ວນສະເໜີຊື້ ພາຫະນະໃໝ່; ການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ ແລະ ການເກັບກູ້ເງິນເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຍັງຊັກຊ້າ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນຍັງເປັນຕົວເລກລວມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງບາງຫົວໜ່ວຍເປົ້າໝາຍຕົວຈິງ ຍັງບໍ່ທັນລະອຽດຊັດເຈນ.

  ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ວາງທິດທາງການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2023 ດັ່ງນີ້: ສູ້ຊົນຮັບປະກັນແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມບັນດາຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນວາລະແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 20 23; ຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບຈາກ

  ຖານທີ່ມີ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນການຮັບຜິດຊອບ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບລາຍຮັບ ໄປໃຊ້ຈ່າຍນອກລະບົບງົບປະມານເດັດຂາດ; ສຳລັບລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແມ່ນຮັບປະກັນຕາມທິດປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ ຕາມດຳລັດ ສະບັບເລກທີ205/ລບ ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ; ໃນນີ້ ຮັບປະກັນການປັບປຸງຊີວິດການ

  ເປັນຢູ່ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະ ກອນ, ທະຫານ-ຕໍາຫລວດ, ພະນັກງານບຳນານ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຕ້ານການຟູມເຟືອຍໃນທຸກຮູບແບບ ສຳລັບລາຍຈ່າຍບໍລິຫານລັດ, ໂຈະການລົງທຶນໃໝ່ ແລະ ໂຄງການ ທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນໄປກ່ອນ, ຮັບປະ ກັນໃຫ້ມີການສະສົມ ດ້ວຍການປະຢັດ, ຮັກສາລາຍຮັບພາຍໃນໄວ້ ເພື່ອຮອງຮັບລາຍຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນ

  ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຊຳລະໜີ້ສິນສາທາລະນະ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການກູ້ຢືມໃໝ່ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ. ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ການບໍລິຫານໜີ້ສິນສາທາລະນະ ໃຫ້ສາມາດປະຄັບປະຄອງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ປະເທດຕົກຢູ່ໃນປະເທດທີ່ບໍ່ສາມາດຊຳລະໜີ້ສິນໄດ້ ດ້ວຍຮູບການປັບໂຄງສາງໜີ້ສິນສາທາລະນະຄືນໃໝ່ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2027 ແລະ ຫລັງປີ 2027 ຮອດປີ 2035 ໃຫ້ເປັນແຜນລະອຽດ ມີລາຍຮັບຮອງຮັບໃນການຊຳລະໜີ້ສິນ ແຕ່ລະຂໍ້ຜູກພັນສັນຍາ.

  ພ້ອມນັ້ນ, ຕ້ອງຮັບປະກັນສ້າງຖານລາຍຮັບໃໝ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບປົກກະຕິພາຍໃນ ກຸ້ມລາຍຈ່າຍພາຍໃນ ແລະ ມີສ່ວນທີ່ເຫລືອຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການຊຳລະໜີ້ສິນສາທາລະນະ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ກົນໄກຕ່າງໆ ໃນການຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນບາງດ້ານ ເຊັ່ນ: ບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ໂຄງການແຮ່ທາດ ແລະ ອື່ນໆ; ຮັບປະກັນສ້າງ

  ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານ ງົບປະມານຕາມທິດສາມສ້າງ ໂດຍການສ້າງແຂວງໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດທາງດ້ານການເງິນ, ເມືອງ ເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ບ້ານ ເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານການເງິນ. ກະຊວງການເງິນ ຈະມອບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຂວງຈຳນວນໜຶ່ງ ໃຫ້ແຂວງຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອ

  ທົດລອງເພີ່ມລາຍຮັບ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຫລຸດຜ່ອນການດຸ່ນດ່ຽງຂອງສູນກາງລົງ, ກ້າວໄປສູ່ແຂວງກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ເກີນດູນ ຈາກ 3 ແຂວງ ຄື: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ຈໍາປາສັກ ຕື່ມອີກ 5 ແຂວງໃນປີ 2023 ຄື: ແຂວງຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄໍາມ່ວນ, ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ອັດຕະປື ລວມທັງໝົດເປັນ 8 ແຂວງ, ສ່ວນອີກ 10 ແຂວງ ທີ່ຍັງເຫລືອຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າໃນປີຕໍ່ໄປ.

  ຂ່າວ: ມະນີທອນ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.