ໜຸ່ມແຊຮປະສົບການ ໃຜທີ່ເປັນສາຍປາຕີ້ ຫຼື ສາຍມັກລອງໃຜທີ່ສູບຢາສູບໄຟຟ້າແລ້ວໃສ່ນ້ຳຢາ CBD ຢາກຝາກເຕືອນໃຫ້ເຊົາສູບ

0
63

ໃຜທີ່ເປັນສາຍປາຕີ້ ຫຼື ສາຍມັກລອງ ມື້ນີ້ຂ້ອຍຢາກຂໍເຕືອນ ໃຜທີ່ສູບຢາສູບໄຟຟ້າແລ້ວໃສ່ນ້ຳຢາCBD ຢາກຝາກເຕືອນໃຫ້ເຊົາສູບ ມື້ວານນີເຫດການໃນຊີວິດແທ້ ຄືຂ້ອຍໄດ້

ເຕະບານແລ້ວ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ່ງໃກ້ກິນເບຍ ແລະສູບຢາສູບໄຟຟ້ານ້ຳຢາCBD ຫຼັງຈາກທີ່ສູບໄປ5ນາທີຮູ້ສືກວິນຫົວ ພາບຫຼອນ ແລະຄຸມໂຕເອງບໍ່ໄດ້ ແລ້ວຜ່ານໄປປະມານ2ນາທີ

ໝູ່ຂ້ອຍໄດ້ເອົາຂ້ອຍໄປນອນ ຈາກນັ້ນ ຫຼັງຈາກນອນໄດ້ປະມານ1 ຮູ້ສຶກວ່າປວກຮາກແລ້ວໄປຮາກຢູ່ຫ້ອງນ້ຳ ແລ້ວຫຼັບໄປເລີຍ ແລ້ວຢຸດຫາຍໃຈ ຊີບພະຈອນຢຸດເຕັ້ນ

ປະມານ1ນາທີ ແລະ ຕໍ່ມາຂ້ອຍໄດ້ຄືນມາ ແລະໝູ່ເອົາໄປໂຮງໝໍ ເມືອງ ທຸລະຄົມ ອາການຂອງຂ້ອຍ(ໂຕສັ່ນ ຄຸມສະຕິບໍ່ໄດ້ ກັດລີ້ນໂຕເອງ ມືຕີນກັງ ແຮງຈະຫຼາຍກ່ອນ

ປົກກະຕິ ຂ້ອຍ ໝູ່ກັບແພດລວມກັນ11ຄົນກະເອົາບໍ່ຢູ່ ແລະຈະມີອາການເຫັນໂຕເລກອອ້ມໂຕ ແລະອັກສອນໃຫ້ເຮັາຕອບຄຳຖາມ ຕອບຄຳຖາມບໍ່ໄດ້ຄືບໍ່ໄດ້ສະຕິ ເຫດການນີ້

ຝາກເຕືອນໄວລຸ້ນ ແລະສາຍປາຕີ້ ຮ່າງກາຍເຈົ້າຈະແຂງແຮງສ່ຳໃດ ຫີ້ືຼຈະສາຍປາຕີ້ສ່ຳໃດ ກະບໍ່ຢາກໃຫ້ລອງມັນອັນຕະລາຍອີຫຼີ ຂ້ອຍຂໍນ້ຳອັນນີ້ມັນເຫດການຈິງ ບໍ່ຢາກໃຫ້ມີໃຜເປັນຄືໂຕຂ້ອຍເອງ