ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ອອກແຈ້ງການ ບໍ່ໃຫ້ເກັບເງິນນຳນັກຮຽນ

0
96

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ອອກແຈ້ງການ ບໍ່ໃຫ້ເກັບເງິນນຳນັກຮຽນ

ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2022 ຜ່ານມາ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ອອກແຈ້ງການ ເຖິງໂຮງຮຽນສາຍສາມັນທົ່ວແຂວງຫລວງພະບາງ ດັ່ງນີ້:
ໃນສົກຮຽນ 2022-2023 ນີ້ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນສາຍສາມັນສຶກສາພາກລັດ ໃນທົ່ວແຂວງຫຼວງພະບາງ, ເກັບເງິນຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ນໍານັກຮຽນທີ່ມາ

ສະເໜີຕົວເຂົ້າຮຽນໃໝ່, ກໍລະນີໂຮງຮຽນມີແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນແມ່ນໃຫ້ນໍາໃຊ້ບ້ວງເງິນບໍລິຫານ ໂຮງຮຽນຕາມຫົວໜ່ວຍນັກຮຽນທີ່ລັດຖະບານສະໜອງໃຫ້, ຖ້າຫາກວ່າສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ຈະເກັບເງິນນໍາຜູ້ປົກຄອງ ນັກຮຽນ ເພື່ອມາຊ່ວຍໃນການພັດທະນາໂຮງຮຽນຮອບດ້ານ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈາກຄະນະພັດທະນາ ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ, ເຈົ້າເມືອງ/ເຈົ້ານະຄອນ.

ສໍາລັບໂຮງຮຽນທີ່ມີຫ້ອງຮຽນສອງພາສາໃນສາຍສາມັນສຶກສາ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃນການພັດທະນາໂຮງຮຽນ ກໍ່ ໃຫ້ປະຕິບັດເອກະພາບຄືກັບໂຮງຮຽນສາຍພາສາລາວທົ່ວໄປ, ການເກັບເງິນຄ່າຮຽນນໍານັກຮຽນຕາມທີ່ເຄີຍປະຕິບັດກັນຜ່ານ ມານັ້ນໃຫ້ລົບລ້າງ, ສ່ວນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃນການບໍລິຫານໂຮງຮຽນເລີ່ມແຕ່ສົກຮຽນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປໃຫ້

ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 13 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນທີ່ມີຫ້ອງຮຽນສອງພາສາໃນສາຍສາມັນເລກທີ 2521/ສສກ, ລົງ ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2012.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງການເຖິງທ່ານ ເພື່ອພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ ຂອງໃຜລາວໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.