ປີ 2050 ລາວຈະມີປະຊາກອນ 9.480.000 ຄົນ ອັດຕາເພີ້ມຂື້ນ 27%

0
135

ຄາດການປະຊາກອນ ປະເທດ ອາຊຽນ ໃນ ປີ 2050 1. ອິນໂດເນເຊຍ ປີ 2022= 279,135,000ຄົນ, ປີ 2050 = 330,905,000ຄົນ ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນ 19% , 2. ຟີລິບປິນ ປີ 2022= 112,509,000ຄົນ, ປີ 2050= 144,488,000ຄົນ ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນ 28%

3. ຫວຽດນາມ ປີ 2022 = 98,954,000ຄົນ, ປີ 2050 = 109,605,000ຄົນ ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນ 11% , 4. ໄທ ປີ 2022 = 70.078.000ຄົນ, ປີ 2050= 65.940.000ຄົນ ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນ -6%

5. ມຽນມາ ປີ 2022 = 55.227.000ຄົນ, ປີ 2050= 62.253.000ຄົນ ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນ 13% , 6. ມາເລເຊຍ ປີ 2022 = 33.187.000ຄົນ, ປີ 2050= 40.550.000ຄົນ ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນ 22%

7. ກຳປູເຈຍ ປີ 2022 = 17.169.000ຄົນ, ປີ 2050= 21.861.000ຄົນ ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນ 27% , 8. ລາວ ປີ 2022 = 7.481.000ຄົນ , ປີ 2050= 9.480.000ຄົນອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນ 27%

9. ສິງກະໂປ ປີ 2022 = 5,498,000ຄົນ, ປີ 2050= 5,899,000ຄົນ ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນ 7% , 10. ຕີມໍ-ເລສເຕ ປີ 2022 = 1,369,000ຄົນ. ປີ 2050= 2,019,000ຄົນ.ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນ 47%

11. ບຣູໄນ ປີ 2022= 445.000ຄົນ. ປີ 2050= 492.000ຄົນ ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນ 11% , ໄທ ເປັນປະເທດດຽວ ທີ່ຄາດວ່າຈະມີປະຊາກອນຫລຸດລົງ ເມື່ອຮອດ ປີ 2050

ຂໍ້ມູນຈາກ : World Bank Data