8 ປີ ພໍ່ສູ້ເພື່ອຫາຄວາມຍຸດຕິທໍາໄຫ້ແກ່ລູກ ຈາກນໍ້າມື້ຂອງບຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີຖານະອໍານາດຈົບຊີວິດຂອງລູກຊາຍ ສຸດທ້າຍກົດໝາຍບໍ່ສາມາດເອົາຜິດຜູ້ກ່ຽວໄດ້

0
122

ຄົບຮອບ.8.ປີ.ລະນຶກເຖິ່ງດວງວິນຍານຂອງລູກຊາຍຫຼ້າຊື່.ທ້າວເພັດສະໝ້ອນ.ແອ່.ຜູ້ທີ່ຖືກຄົນຮ້າຍລອບສັ່ງຫານຈາກບຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີຖ້ານະອໍານາດເງິນ.ອໍານາດເນື້ອກົດໝາຍ.ໄດ້ໄສ່ປ ື ນສັ້ນ

ຈຸດ.38.ມມຍິງໄວ້ລຸນເສຍຊີວິດຄ່າທີ່ຢູ່ໃນລົດກະບະທະບຽນ.ກຄ 9933. ກ.ພ.ຄຂອງວັນທີ່.1.7.2014. ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຮ້ານເສີ້ມຄວາມງາມຂອງນາງຕັອກເຂດບ້ານໂພນສະ ຫ່ວາງຂ້າງກັບໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ.ເວລາ.1.50.ນາທີ່ 1.7.2014 ຫາ 1.7.2022

ນິ້ແມ່ນພາບຈຸດຈົບຊີວິດຂອງລູກຊາຍ.ຈາກຄອບຄົວຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ.ບໍ່ມີເງິນເພື່ອທີ່ຈະສູ້ຄວາມຍຸດຕິທໍາໄຫ້ແກ່ລູກ.ທຸກຢ່າງແມ່ນອາໄສ່ແຕ່ກົດໝາຍແລະຄວາມຍຸດຕິທໍາ. ແຕ່ໃນທີ່ສຸດກົດໝາຍແລະຄວາມຍຸດຕິທໍາກໍ່ບໍ່ໄດ້ປົກປ້ອງຄົນທຸກໄດ້.

ປະຈຸບັນແມ່ນຍັ່ງເຫຼື່ອໄວພຽ້ງແຕ່ຄວາມຊົ່ງຈໍາແຕ່ທໍ່ນັ້ນຈາກເຫດການໃນຄໍາຄືນນັ້ນ.ບຸກຄົນໄດ້ທ່ານໄດ້ຫາກຮຸ້ເຫັນເຫດການໃນຄືນນັ້ນຄົ່ງຈະຈໍາຈື່ໄດ້ດີ.

ຂອງຂອບເຂດບ້ານໂພນສະຫ່ວາງຈາກນໍ້າມື້ຂອງບຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີຖານະອໍານາດເນື້ອກົດໝາຍໄດ້ໄສ່ອາວຸດສົ່ງຄາມຍິງໄວ້ລຸ້ນເສຍຊີວິດຄາທີ່ເຊິ່ງແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ທີ່ຮັບພິດຊອບຄະດີນິ້ກໍ່ຍັ່ງບໍ່ສາມາດເອົາບຸກຄົນນິ້ມາດໍາເນີນຄະດີບໍ່ໄດ້


ພາບກອງວົງຈອນປິດເບື້ອງໂຮງໝໍ.

ໃນທີ່ສຸດເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ປິດຄະດີເອງຕາມລໍາຟັງໄຈຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.ເວົ້າແຕ່ສະເພາະເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ທີ່ຮັບພິດຊອບຄະດີນິ້ເປັນໂດຍສະເພາະ..


ພາບກອງວົງຈອນປິດຕໍ່ໜ້າຮ້ານເອັ້ມພ້ອຍມາກ..


ພາບບ່ອນຈຸດຄົນຮ້າຍລອບສັ່ງຫານ.ຈົບຊີວິດຢູ່ໜ້າຮ້ານເສີ້ມຄວາມງາມ.ນາງຕັອກ


ຕໍ່ໜ້າຮ້ານ ຮ້ານເຂົ້າປຽ່ກ.24.ຊົ່ວໂມງ


ພາບກອງວົງຈອນປິດໜ້າຕະຫຼາດໂພນສະຫ່ວາງ.

ທີ່ມາ