ໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບ ແຈ້ງການເຖິງປະຊາຊົນທີ່ມາກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ1. ຫ້າມເອົາເງິນໃຫ້ແພດໝໍໃນທຸກກໍລະນີ(ໃສ່ຊອງຜ່າຕັດ)

0
223

ຖ້າມີກົດລະບຽບແບບນິທຸກໆໂຮງໝໍຢູ່ລາວຄືຈະດີເນາະ ຊົມເຊີຍແລະຍ້ອງຍໍໂຮງໝໍ103ເດີ້ ສຸດຍອດຫຼາຍ ເບິ່ງແຍງຄົນເຈັບ ຖາມໄຖ່ຄົນເຈັບແລະບໍລິການໂຄດດີ 👍👍👍 #ຈັນຍາບັນຂອງແພດໝໍແທ້ໆຕ້ອງແບບນິ ເວົ້າເລື່ອງການບໍລິການ

ໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບ ແຈ້ງການເຖິງປະຊາຊົນທີ່ມາກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ1. ຫ້າມເອົາເງິນໃຫ້ແພດໝໍໃນທຸກກໍລະນີ(ໃສ່ຊອງຜ່າຕັດ) 2. ຫ້າມຈ່າຍເງິນ ຕ່າງໆເພີ່ມທີ່ບໍມີໃບບິນໂຮງໝໍ ທີ່ຖືກຕ້ອງ

(ໃບອອກໂຮງໝໍ, ໃບວິເຄາະ, ໃບລັງສີ,ໃບລ້າງບາດ……) ກໍລະນີຫາກພົບເຫັນບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ:ຮຽກເກັບເງີນເພີ້ມ ຫຼື ໃຊ້ໃບບນທີ່ບໍ່ມີກາຈ້ຳຂອງໂຮງໝໍໃຫ້ໂທແຈ້ງ 020 99803263 , 020 55601879 , 020 23363357


ໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບ ແຈ້ງການເຖິງປະຊາຊົນທີ່ມາກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ1. ຫ້າມເອົາເງິນໃຫ້ແພດໝໍໃນທຸກກໍລະນີ(ໃສ່ຊອງຜ່າຕັດ)


ໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບ ແຈ້ງການເຖິງປະຊາຊົນທີ່ມາກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ1. ຫ້າມເອົາເງິນໃຫ້ແພດໝໍໃນທຸກກໍລະນີ(ໃສ່ຊອງຜ່າຕັດ)