ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ມີການປັບປ່ຽນລາຄາບາງຜະລິດຕະພັນ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປັບເພີ່ມລາຄາຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

0
459

ໄຫວບໍ່! ເບຍລາວຂຶ້ນລາຄາ 1 ລັງ ລາຄາ 144.000 ກີບບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ມີການປັບປ່ຽນລາຄາບາງຜະລິດຕະພັນ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປັບເພີ່ມລາຄາຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບັນດາປັດໄຈການຜະລິດ ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກພາວະການອ່ອນຄ່າລົງຂອງເງິນກີບຢ່າງໄວເມື່ອທຽບໃສ່ ບັນດາສະກຸນເງິນອື່ນໆທີ່ຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນກັນຢູ່ ຈຶ່ງໄດ້ມີການປັບປ່ຽນລາຄາໃຫມ່ ແລະ ຈະເລີ່ມມີຜົນຢ່າງເປັນທາງການນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.


ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ມີການປັບປ່ຽນລາຄາບາງຜະລິດຕະພັນ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປັບເພີ່ມລາຄາຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ


ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ມີການປັບປ່ຽນລາຄາບາງຜະລິດຕະພັນ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປັບເພີ່ມລາຄາຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ


ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ມີການປັບປ່ຽນລາຄາບາງຜະລິດຕະພັນ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປັບເພີ່ມລາຄາຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ


ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ມີການປັບປ່ຽນລາຄາບາງຜະລິດຕະພັນ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປັບເພີ່ມລາຄາຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ