ຮູບພາບທີ່ກຳລັງເປັນກະແສໃນຕອນນີ້ ມີນໍ້າຊຶມອອກເຂດດ້ານຂ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນກັງວົນວ່າ ອາດຈະເກີດອຸບັດເຫດຊໍ້າຮອຍໄດ້

0
143

ຮູບພາບທີ່ກຳລັງເປັນກະແສໃນຕອນນີ້ ມີນໍ້າຊຶມອອກເຂດດ້ານຂ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນກັງວົນວ່າ ອາດຈະເກີດອຸບັດເຫດຊໍ້າຮອຍໄດ້

ໂດຍທາງໂຄງການ​ໄຟຟ້າ​ນໍ້າເທີນ1​ ກໍໄດ້ແຈ້ງວ່າ ເຂື່ອນນໍ້າເທີນ1 ເປັນເຂື່ອນ ຄອນກິດ ອັດແໜ້ນ RCC ຊຶ່ງແຂງແຮງທົນທານກວ່າ ເຂື່ອນດິນບົດອັດທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນຂ່າວ ເກີດການເຊາະເກື່ອນ, ໃນຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງ ອາດຈະມີນໍ້າ ໄຫລຜ່ານຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍໆ ຂອງຊັ້ນຫລືບຫີນ ບໍ່ແມ່ນໃນໂຕເຂື່ອນ, ເຊິ່ງພົບເຫັນໂດຍທົ່ວໄປໃນການກໍ່ສ້າງເຂຶ່ອນ, ຫລັງຈາກການກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ ບັນຫາດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະໝົດໄປ

ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນໍ້າເທີນ1 ແມ່ນໄດ້ອອກແບບ ແລະ ຄອບຄຸມ ການກໍ່ສ້າງໂດຍທີ່ປຶກສາ ລະດັບສາກົນ AFRY ແລະ ຄຸ້ມຄອງກວດກາໂດຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດ ເຊັ່ນ: ກົມຄຸ້ມຄອງ ຄວາມປອດໄພອຸດສະຫະກໍາພະລັງງານ, ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່


ຮູບພາບທີ່ກຳລັງເປັນກະແສໃນຕອນນີ້ ມີນໍ້າຊຶມອອກເຂດດ້ານຂ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນກັງວົນວ່າ ອາດຈະເກີດອຸບັດເຫດຊໍ້າຮອຍໄດ້


ຮູບພາບທີ່ກຳລັງເປັນກະແສໃນຕອນນີ້ ມີນໍ້າຊຶມອອກເຂດດ້ານຂ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນກັງວົນວ່າ ອາດຈະເກີດອຸບັດເຫດຊໍ້າຮອຍໄດ້


ຮູບພາບທີ່ກຳລັງເປັນກະແສໃນຕອນນີ້ ມີນໍ້າຊຶມອອກເຂດດ້ານຂ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນກັງວົນວ່າ ອາດຈະເກີດອຸບັດເຫດຊໍ້າຮອຍໄດ້


ຮູບພາບທີ່ກຳລັງເປັນກະແສໃນຕອນນີ້ ມີນໍ້າຊຶມອອກເຂດດ້ານຂ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນກັງວົນວ່າ ອາດຈະເກີດອຸບັດເຫດຊໍ້າຮອຍໄດ້


ຮູບພາບທີ່ກຳລັງເປັນກະແສໃນຕອນນີ້ ມີນໍ້າຊຶມອອກເຂດດ້ານຂ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນກັງວົນວ່າ ອາດຈະເກີດອຸບັດເຫດຊໍ້າຮອຍໄດ້