ກະຊວງສາທາ ຈະສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາສົມຮຽນ 2022-2023 ວັນທີ 14 ແລະ 20 ສິງຫານີ້

0
71

ກະຊວງສາທາ ຈະສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາສົມຮຽນ 2022-2023 ວັນທີ 14 ແລະ 20 ສິງຫານີ້

ວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2022 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກອອກຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ ສະຖານການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກ ໃນສົກປີ 2022-2023 ໂດຍມີເນືອໃນດັ່ງນີ້:

ມາດຕາ 1 ເຫັນດີອະນຸມັດໃຫ້ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ, ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ, ໂຮງຮຽນສາທາລະນະສຸກ, ໂຮງຮຽນພະຍາບານສາດເຕັກນິກ, ສູນຝຶກອົບຮົມ ຮສຂ ສາລະວັນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ ໃນສະຖານການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກ ສົກສຶກສາ 2022-2023

1) ການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດ ວັນທີ 14 ສິງຫາ 2022, ສະຖານທີ່ສອບເສັງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
2) ການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຢູ່ສະຖານການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກຕ່າງແຂວງ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນເສົາ ວັນທີ 20 ສິງຫາ 2022 ຈຸດສອບເສັງມີ 8 ສູນຄື: ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ຫຼວງພະ

ບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ, ໂຮງຮຽນສາທາລະນະສຸກ ອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ຄໍາມ່ວນ, ໂຮງຮຽນພະຍາບານສາດເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມ ຮສຂ ແຂວງສາລະວັນ.
ມາດຕາ 2 ສໍາລັບງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍໃນການສອບເສັງຢູ່ສະຖານການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນນໍາໃຊ້ເງິນຈາກການ – ຂາຍຄໍາຮ້ອງສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງ ໃນສົກປີ 2022.

ມາດຕາ 3 ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສອບເສັງແລ້ວໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສົ່ງບົດສະຫຼຸບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບໃຫ້ ຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກົມການເງິນຮັບຊາບພາຍໃນ 10 ວັນ ໃນໂມງລັດຖະການ.

ມາດຕາ 4 ມອບໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ສະຖານການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.ມາດຕາ 5 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.