ແຈ້ງການປິດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ ແລະ ຮ້ານຄາລາໂອເກະ, ຮ້ານບັນເທີງຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະການສອບເສັງ

0
175

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເລກທີ 106 ແລະ ຫ້ອງການກອງບັນຊາການແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2022.

ຈະປິດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ ແລະ ຮ້ານຄາລາໂອເກະ, ຮ້ານບັນເທີງຊົ່ວຄາວ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 14 ຫາ 16 ກໍລະກົດ 2022. ທັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຕັ້ງໃຈ-ຈົດຈໍ່ໃນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ແລະ ຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໃນໄລຍະການສອບເສັງອີກດ້ວຍ.


ແຈ້ງການປິດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ ແລະ ຮ້ານຄາລາໂອເກະ, ຮ້ານບັນເທີງຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະການສອບເສັງ


ແຈ້ງການປິດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ ແລະ ຮ້ານຄາລາໂອເກະ, ຮ້ານບັນເທີງຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະການສອບເສັງ


ແຈ້ງການປິດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ ແລະ ຮ້ານຄາລາໂອເກະ, ຮ້ານບັນເທີງຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະການສອບເສັງ