ແຈ້ງການ ເລື່ອງ ຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ (ງວດທີ I ຄັ້ງວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2022)

0
116

ແຈ້ງການ: ເລື່ອງ ຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ (ງວດທີ I ຄັ້ງວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2022)ຫ້ອງການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ,

ພະນັກງານ, ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫຼວດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຊາບວ່າ: ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ເປີດຈຳໜ່າຍພັນທະບັດທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ ງວດທີ 1 ໃນ

ວົງເງິນຈຳໜ່າຍທັງໝົດ 5.000.000.000.000 ກີບ (ຫ້າພັນຕື້ກີບ). ຈຸດປະສົງໃນການອອກພັນທະບັດ ທຫລ ສະກຸນເງິນກີບໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມໄດ້ມີໂອກາດລົງທຶນໃນປະເພດຫລັກຊັບທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ

ປອດໄພທີ່ສຸດ ແລະ ໃຫ້ຜົນຕອບແທນທີ່ດີ, ພ້ອມທັງ ເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຄືວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ເງິນຕາຂອງປະເທດເຮົາ.ການຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ ທຫລ ໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດຳເນີນຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ 9 ແຫ່ງ ທີ່ເປັນທະນາຄານຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ດັ່ງລາຍຊື່ລຸ່ມນີ້:

1) ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ;2) ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ; 3) ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ; 4) ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ; 5) ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ;
6) ທະນາຄານ ເອສທີ; 7) ທະນາຄານ BIC; 8 )ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ; 9) ທະນາຄານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າຈີນ (ICBC).

ພັນທະບັດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ອອກຈຳໜ່າຍມີຄຸນລັກສະນະຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:ຮູບແບບເອເລັກໂຕຼນິກ (ບໍ່ເປັນພັນທະບັດໃບເຈ້ຍ, Script less) ທີ່ມີການເກັບຮັກສາໄວ້ນຳ ສູນຮັບຝາກຫຼັກ

ຊັບຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ຜູ້ຊື້ພັນທະບັດ ຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງພັນທະບັດ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ (BOL Bill Certificate) ຈາກທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ (ແບບຕົວຢ່າງໄດ້ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້);

ພັນທະບັດ ທຫລ ແມ່ນ ມີອາຍຸຄົບກຳນົດ 06 ເດືອນ, ບໍ່ສາມາດປ່ຽນມືໄດ້; ອັດຕາດອກເບ້ຍ 20% ຕໍ່ປີ, ຊຳລະດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົ້ນທຶນຄັ້ງດຽວ ເມື່ອຄົບກຳນົດອາຍຸໄຖ່ຖອນ;ມູນຄ່າຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດຕໍ່າສຸດ ແມ່ນ 100.000 ກີບ (ໜຶ່ງແສນກີບ), ບຸກຄົນສາມາດຊື້ໄດ້ສູງສຸດບໍ່ເກີນ

2.000.000.000 ກີບ (ສອງຕື້ກີບ); ນິຕິບຸກຄົນສາມາດຊື້ໄດ້ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 10.000.000.000 ສືບຕື້ກີບ); ຜູ້ມີເງື່ອນໄຂຊື້ພັນທະບັດ ແມ່ນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີພູມລຳເນົາຢູ່ ສປປລາວ ນັບແຕ່ 1 ປີຂື້ນໄປ; ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຮັບເງິນຝາກ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ຊື້ພັນທະບັດດັ່ງກ່າວ;

ໄລຍະເວລາຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ ທຫລ: ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ, ຕາມເວລາໃຫ້ບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຢູ່ທຸກສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ຂອງທະນາຄານຕົວແທນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຊາບ ແລະ ຂໍເຊີນຊວນບັນດາທ່ານຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ເຂົ້າມາພົວພັນນຳທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ຕາມວັນເວລາດັ່ງກ່າວດ້ວຍ.