ລາແລ້ວ 8 ປີ (ລາອອກ) ສົງສານແທ້ນໍ ເສຍສະລະຊ່ວຍກໍສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມາຍ້ອນບໍ່ໄດ້ໂຕເລກລັດຖະກອນຫມົດຫວັງການລໍຄອຍ

0
105

ສົງສານແທ້ນໍ ເສັຍສະລະຊ່ວຍກໍສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມາ 7-8ປີ ອາວະສານຄູອາສາສະຫມັກ 8 ປີ (ລາອອກ)​ ແລະ ຂອບໃຈນ້ຳໃຈໃນການເສຍສະລະຕົນເອງຂອງທ່ານ ຫົວໃຈຂອງທ່ານຫຼໍ່ຫຼາຍ

ຊາວບ້ານດົງນາງາມໃຕ້ ສິ້ນຄວາມຫວັງ​ ເມື່ອໄດ້ຟັງຄຳອຳລາຂອງການສິດສອນລູກຫລານນັກຮຽນມູນລະປະຖົມ​ ບ້ານດົງຄັນຈ້ອງ,​ການລາອອກຂອງ ຄູລຳເພັນ ກັ້ງທຸ່ນ ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ໂຕເລກລັດຖະກອນ,​ອາສາມາ8ປີ ວັນນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດ,​ເພາະຫມົດຫວັງການລໍຄອຍ.

ຊາວບ້ານດົງນາງາມໃຕ້ ແຫ່ມັນແຂນໃຫ້ກຳລັງໃຈໃນການດຳເນີນຊີວິດ ທີ່ຈະສະແຫວງຫາວຽກງານໃຫມ່ ແລງ​ ວັນທີ​ 09 ມິຖຸນາ​ 2022


ລາແລ້ວ 8 ປີ (ລາອອກ) ສົງສານແທ້ນໍ ເສຍສະລະຊ່ວຍກໍສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມາຍ້ອນບໍ່ໄດ້ໂຕເລກລັດຖະກອນຫມົດຫວັງການລໍຄອຍ


ລາແລ້ວ 8 ປີ (ລາອອກ) ສົງສານແທ້ນໍ ເສຍສະລະຊ່ວຍກໍສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມາຍ້ອນບໍ່ໄດ້ໂຕເລກລັດຖະກອນຫມົດຫວັງການລໍຄອຍ


ລາແລ້ວ 8 ປີ (ລາອອກ) ສົງສານແທ້ນໍ ເສຍສະລະຊ່ວຍກໍສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມາຍ້ອນບໍ່ໄດ້ໂຕເລກລັດຖະກອນຫມົດຫວັງການລໍຄອຍ


ລາແລ້ວ 8 ປີ (ລາອອກ) ສົງສານແທ້ນໍ ເສຍສະລະຊ່ວຍກໍສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມາຍ້ອນບໍ່ໄດ້ໂຕເລກລັດຖະກອນຫມົດຫວັງການລໍຄອຍ


ລາແລ້ວ 8 ປີ (ລາອອກ) ສົງສານແທ້ນໍ ເສຍສະລະຊ່ວຍກໍສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມາຍ້ອນບໍ່ໄດ້ໂຕເລກລັດຖະກອນຫມົດຫວັງການລໍຄອຍ


ລາແລ້ວ 8 ປີ (ລາອອກ) ສົງສານແທ້ນໍ ເສຍສະລະຊ່ວຍກໍສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມາຍ້ອນບໍ່ໄດ້ໂຕເລກລັດຖະກອນຫມົດຫວັງການລໍຄອຍ


ລາແລ້ວ 8 ປີ (ລາອອກ) ສົງສານແທ້ນໍ ເສຍສະລະຊ່ວຍກໍສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມາຍ້ອນບໍ່ໄດ້ໂຕເລກລັດຖະກອນຫມົດຫວັງການລໍຄອຍ


ລາແລ້ວ 8 ປີ (ລາອອກ) ສົງສານແທ້ນໍ ເສຍສະລະຊ່ວຍກໍສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມາຍ້ອນບໍ່ໄດ້ໂຕເລກລັດຖະກອນຫມົດຫວັງການລໍຄອຍ