ຍີ່ປຸ່ນ ເລີ່ມທົດລອງປັບເວລາເຮັດວຽກເປັນ 4 ມື້ ແລະ ພັກ 3 ມື້

0
80

ຍີ່ປຸ່ນ ເລີ່ມປັບມື້ເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ເຮັດວຽກ 4 ມື້ ພັກ 3 ມື້ ໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ມີຄວາມສົມດຸນ ໃນຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ດີຂຶ້ນ.

ຫຼາຍບໍລິສັດໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ພະນັກງານເຮັດວຽກ 4 ມື້ ພັກ 3 ມື້​ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ມີເວລາເພີ່ມທັກສະອື່ນໆ ມີເວລາພັກຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນການລາອອກຈາກວຽກທີ່ໜັກເກີນໄປ.

ເລີ່ມຈາກ Panasonic Holding Corporation ເປັນບໍລິສັດລ່າສຸດທີ່ໃຫ້ເຮັດວຽກ 4 ມື້ ພັກ 3 ມື້ ໂດຍບໍລິສັດຈະໃຫ້ພະນັກງານບາງຄົນມີທາງເລືອກ.

Panasonic ໄດ້ເລີ່ມໂຄງການທົດລອງນີ້ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດອື່ນໆເຊັ່ນ: ກຸ່ມບໍລິສັດ Hitachi Ltd, Mizuho Financial Group Inc. ແລະ Fast Retailing Co. ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ຜະລິດເສື້ອ Uniqlo.

ທ່ານ ຢູກິ ຄູຊູມິ ປະທານຂອງ Panasonic ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຮົາທີ່ຈະຕ້ອງສ້າງສົມດຸນລະຫວ່າງຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ ຊີວິດການເຮັດວຽກ ໃຫ້ກັບພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ”.

ເຖິງຢ່າງໄດກໍຕາມ ຍັງມີຄົນຄິດຕ່າງອອກໄປຄື ບໍ່ຕ້ອງພັກ 3 ມື້ຫາກຖືກຫັກຄ່າແຮງງານ ບາງບໍລິສັດທີ່ບໍ່ມີພະນັກງງານພຽງພໍ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ວຽກຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທັນ.

ແຫຼ່ງຂ້າວຈາກ ເຈແປນທາມ