ການເດີນທາງໄປປເທດເພື່ອນບ້ານຂອງລາວຄື: ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ ແມ່ນໃຊ້ບັດວັກຊິນສີຂຽວນັ້ນໄປໄດ້ເລີຍ

0
95

ອີງໃສ່ ສປປລ ມີມາດຕະການຜ່ອນການ ເຂົ້າ-ອອກ ປະເທດເລີ່ມປະຕິບັດໃນວັນທີ່ 9 ພຶດສະພາ, ໃນນັ້ນມີບັດສັກວັກຊິນເປັນໜຶ່ງໃນເອກະສານທີ່ຈະເດີນທາງອອກປະເທດ ແລະ ອີງໃສ່ສະພາບຕົວຈິງມີຄົນໄປເຮັດໃບຢັ້ງຢືນບັດສັກວັກຊິນເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ສະນັ້ນທາງສູນແມ່ ແລະ ເດັກ ໄດ້ແຈ້ງມາວ່າ:

1. ການເດີນທາງໄປປເທດເພື່ອນບ້ານຂອງລາວຄື: ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາຊະອານາຈັກໄທ ແມ່ນໃຊ້ບັດວັກຊິນສີຂຽວນັ້ນໄປໄດ້ເລີຍ (ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປເຮັດໜັງສືຢັ້ງຢືນໃບໃໝ່ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ)

2. ບັດສັກວັກຊິນຂຽວທີ່ບໍ່ມີ QR code ຢູ່ດ້ານຫຼັງ ກໍໃຊ້ປະກອບອກະສານເດີນທາງໄດ້ເລີຍ (ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປປ່ຽນບັດໃໝ່ໃຫ້ມີ QR code)ສະນັ້ນ ຂໍໃຫ້ສື່ເຮົາຊ່ວຍແຈ້ງອອກຕາມຊ່ອງຂອງທ່ານໃຫ້ມວນຊົນໄດ້ຮັບຊາບຢ່າງຖົ່ວເຖິງດ້ວຍ
ຂອບໃຈ