ພະແນກ ຖວທ ແຂວງວຽງຈັນ ແຈ້ງໂຈະກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວບໍລິເວນອ່າງນໍ້າງື່ມຊົ່ວຄາວ

0
143

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງວຽງຈັນ ແຈ້ງໂຈະກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວບໍລິເວນອ່າງນໍ້າງື່ມຊົ່ວຄາວ !!!

ເພຶ່ອເປັນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຢູ່ບໍລິເວນອ່າງນຳ້ງື່ມ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມຄາດຫມາຍ, ພະແນກ ຖວທ ແຂວງວຽງຈັນຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງໂຈະບັນດາກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ບໍລິເວນ

ດັ່ງກ່າວເປັນການຊົ່ວຄາວໄລຍະເວລາ 18 ເດືອນ, ການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວແມ່ນນອນຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພຶ່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), ພາຍຫລັງໂຄງການດັ່ງກ່າວສຳເລັດແລ້ວກໍຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນອ່າງນໍ້າງື່ມມີຮູບໂສມໃຫມ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫລາຍຂຶ້ນ.


ພະແນກ ຖວທ ແຂວງວຽງຈັນ ແຈ້ງໂຈະກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວບໍລິເວນອ່າງນໍ້າງື່ມຊົ່ວຄາວ


ພະແນກ ຖວທ ແຂວງວຽງຈັນ ແຈ້ງໂຈະກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວບໍລິເວນອ່າງນໍ້າງື່ມຊົ່ວຄາວ

Cr. ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ