ກະຊວງ​ການເງິນ​ ແຈ້ງເລື່ອງການປະຕິບັດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍກ່ຽວກັບສ່ວຍ​ສາອາກອນ ເລກທີ 01/ສພຊ

0
255

ກະຊວງ​ການເງິນ​ ແຈ້ງເລື່ອງການປະຕິບັດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍກ່ຽວກັບສ່ວຍ​ສາອາກອນ ເລກທີ 01/ສພຊ, ລົງວັນທີ 07 ສິງຫາ 2021
ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ.​ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງການແນະນໍາ ເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ການປະຕິບັດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນປີ 2021:1) ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສະໜອງການບໍລິການ ໃນເດືອນທັນວາ 2021​ ແຕ່ອອກໃບເກັບເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນຕົ້ນປີ 2022 ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ ອັດຕາ 10% ເພື່ອຄິດໄລ່ເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເຊັ່ນ: ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່ານ້ຳປະປາ, ຄ່າໂທລະສັບ, ຄ່າເຊົ່າຫ້ອງພັກ, ຄ່າບໍລິການບັນຊີ ຫຼື ທີ່ປຶກສາ, ຄ່າບໍລິການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ຄ່າບໍລິການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກເປັນການຊົມໃຊ້ເປັນໄລຍະຂອງປີຜ່ານມາ.​

2) ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສະໜອງການບໍລິການ ທີ່ມີສັນຍາໄລຍະຍາວ​ (ຄວບປີ 2021-2022) ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ການປະກັນໄພ ແລະ ອື່ນໆ. ທີ່ຜ່ານການອອກໃບເກັບເງິນໃນປີ 2021 ແມ່ນໃຫ້ຄິດໄລ່ເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນອັດຕາ 10% ເຖິງຈະບໍ່ທັນສຳເລັດການສະໜອງບໍລິການ ຫຼື ເປັນການ
ຮັບເງິນລ່ວງໜ້າ ກໍຕາມ.

2. ການປະຕິບັດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເບື້ອງຕົ້ນເຂົ້າ ທີ່ຫັກບໍ່ໝົດໃນທ້າຍປີ 2021:ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທີ່ມີອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເບື້ອງຕົ້ນເຂົ້າທີ່ຫັກບໍ່ໝົດໃນທ້າຍປີ 2021 ຂອງການປະຕິບັດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນອັດຕາ 10% ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ​ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2018 ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກ ແຕ່ໃຫ້ລົງເປັນລາຍຈ່າຍດ້ານສ່ວຍສາອາກອນຂອງປີການບັນຊີ ປີ 2021, ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 24 ຂໍ້ 6 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍກ່ຽວກັບສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 01/ສພຊ, ລົງວັນທີ 07 ສິງຫາ 2021.

3. ການປະຕິບັດການນຳໃຊ້ໃບເກັບເງິນສະເພາະ ມີເນື້ອໃນກຳນົດອັດຕາ 10% ທີ່ນຳໃຊ້ບໍ່ໝົດໃນປີ 2021:ໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສະຫຼຸບໃບເກັບເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທີ່ນຳໃຊ້ບໍ່ໝົດໃນປີ 2021 ໃຫ້ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ເປັນຂໍ້ມູນໃນການກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກຮ່ວມເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການນຳໃຊ້ໃບເກັບເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ຍັງເຫຼືອ ພ້ອມທັງຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ວິທີການນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.​

4. ການປະຕິບັດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນປີ 2022:1) ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທີ່ມີລາຍຮັບຈາກການສະໜອງການບໍລິການ ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນ ແລະ ຜ່ານການອອກໃບເກັບເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນປີ 2021 ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນອັດຕາ 10%, ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 17.1 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສະບັບ (ປັບປຸງ) ເລກທີ 48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2018.

2) ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທີ່ສະໜອງການບໍລິການ ທີ່ມີສັນຍາໄລຍະຍາວ​ (ຄວບປີ 2021-2022) ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ການປະກັນໄພ ແລະ ອື່ນໆ, ທີ່ຜ່ານການອອກໃບເກັບເງິນໃນປີ​ 2022 ແມ່ນໃຫ້ຄິດໄລ່ເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນອັດຕາ 7% ບົນພື້ນຖານສອງຝ່າຍຕ້ອງຮ່ວມກັນດັດແກ້ສັນຍາຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ສ່ວຍສາອາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນຕິດຕາມ, ກວດກາ.

3) ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຄິດໄລ່ເກັບ, ມອບ ແລະ ເສຍ ເກີນຕາມກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດ:(1) ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.​

ກໍລະນີ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສະໜອງສິນຄ້າ-ການບໍລິການ (ຜູ້ຂາຍ) ຕ້ອງບໍ່ຢູ່ໃນໝວດ 1.1 ຂ້າງເທິງ ທີ່ມີການອອກໃບເກັບເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນປີ 2022 ແລະ ໄດ້ຄິດໄລ່ເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນອັດຕາ 10% ລວມທັງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຝັ່ງໃນ ຫຼື ລາຄາລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບັດເຕີມເງິນ, ປີ້ຊົມຮູບເງົາ, ໃບຫວຍ, ປີ້ເຮືອບິນ, ປີ້ລົດເມ ແລະ ອື່ນໆ ຖືເປັນການເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເກີນຕາມທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໃຫ້ນໍາເອົາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 3% ທີ່ເກັບເກີນບັນທຶກເຂົ້າໃນ [ຫ້ອງ 21] ຂອງໃບແຈ້ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແບບ 01/ອມພ.

ກໍລະນີ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຮັບສະໜອງສິນຄ້າ-ການບໍລິການ​ (ຜູ້ຊື້) ທີ່ໄດ້ຮັບໃບເກັບເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນປີ 2022 ແລະ ໄດ້ມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນອັດຕາ 10% ຖືເປັນການມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເກີນຕາມທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດ ໃຫ້ນໍາເອົາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 3% ທີ່ມອບເກີນບັນທຶກເຂົ້າໃນ [ຫ້ອງ 20] ຂອງໃບແຈ້ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແບບ 01/ອມພ.

(2) ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ລວມທັງຈຸນລະວິສາຫະກິດ ທີ່ຮັບການສະໜອງສິນຄ້າ-ການບໍລິການ (ຊື້) ໃນປີ 2022 (ບໍ່ລວມລາຍການທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1.1 ຂ້າງເທິງ) ທີ່ໄດ້ຮັບໃບເກັບເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນປີ 2022 ແລະ ໄດ້ຈ່າຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນອັດຕາ 10% ຖືເປັນການຈ່າຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເກີນຕາມທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດ ສາມາດປະກອບເອກະສານຂໍຄືນເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 3% ໃນສ່ວນທີ່ຈ່າຍເກີນຢູ່ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ກະຊວງການເງິນ ຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3 ເດືອນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ມອບເງິນອາກອນເປັນຕົ້ນໄປ.

5. ມາດຕະການ:ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທີ່ໄດ້ຍື່ນໃບແຈ້ງ-ມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນເດືອນ ທັນວາ 2021 ແລະ ມັງກອນ 2022 ທີ່ມີຂໍ້ມູນ ຫຼື ເນື້ອໃນ ຂັດກັບແຈ້ງການສະບັບນີ້ໃຫ້ດຳເນີນການດັດແກ້ໂດຍດ່ວນ,ກໍລະນີເກີດມີຄ່າປັບໄໝ ໃຫ້ສະເໜີຫາລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນບ່ອນທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ ເພື່ອພິຈາລະນານະໂຍບາຍຄ່າບົບໃໝດັ່ງກ່າວ.