ຕົກຂັ້ນໄດ ອຸປະຕິເຫດອັນຕະລາຍໃກ້ໂຕ

0
126

ອຸປະຕິເຫດທາງຕ່າງລະດັບ ອາດເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາມັກໄດ້ຍິນກັນສະເໝີຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ແຕ່ອຸປະຕິເຫດທາງຕ່າງລະດັບສຳລັບທາງຍ່າງຍັງເປັນສິ່ງທີ່ພົບໄດ້ຫລາຍບໍ່ແພ້ກັນ ໂດຍສະເພາະທາງສູງຊັນ ແລະ ການຕົກຂັ້ນໄດ ຖືເປັນອຸປະຕິເຫດທີ່ພົບໄດ້ຫລາຍໃນກຸ່ມຜູ້ເຖົ້າ ຫລື ແມ່ນແຕ່ເຫດການບໍ່ຄາດຝັນທີ່ມັກເກີດຈາກຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງ. ການຂຶ້ນລົງຂັ້ນໄດແບບໄວໆ ຫລື ການຍ່າງຂຶ້ນລົງຂັ້ນໄດທີ່ມືດ,​ ການຍ່າງຕົກຂັ້ນໄດ ຈຶ່ງເປັນອຸປະຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍໆກັບຄົນທຸກໄວ ເຖິງເຮົາຈະໃຊ້ຊີວິດປົກກະຕິຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ.

ວິທີກວດເບິ່ງຄົນເຈັບຫລັງຈາກຕົກຂັ້ນໄດ : ເມື່ອອຸປະຕິເຫດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໜ້າ ເຊື່ອວ່າຄວາມຕົກໃຈເປັນສິ່ງທຳອິດທີ່ທຸກຄົນສຳຜັດໄດ້ກ່ອນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕຢູ່ແລ້ວ ທີ່ມັກມີອາການເປັນວິນ ຫລື ໜ້າມືດ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດມື່ນລົ້ມ ຫລື ຕົກຂັ້ນໄດໄດ້ງ່າຍ. ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເພື່ອໃຫ້ພ້ອມຮັບມືກັບເຫດການບໍ່ຄາດຝັນຕໍ່ໜ້າ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຫລາຍຄົນຄວນຮູ້ໄວ້ເພື່ອຊ່ວຍຫລຸດຄວາມຮຸນແຮງໃຫ້ແກ່ຜູ້ບາດເຈັບເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ ດັ່ງນີ້ :

ທົດສອບການຮັບຮູ້/ສະຕິ :ທັນທີທີ່ເຫັນອຸປະຕິເຫດຄົນຕົກຂັ້ນໄດ ແນະນຳໃຫ້ຈັບບໍລິເວນບ່າ ພ້ອມທົດສອບສະຕິ ແລະ ການຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ບາດເຈັບເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍການໂອ້ລົມ ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນຄົນຮູ້ຈັກໃຫ້ລອງເອີ້ນຊື່ ແລະ ສອບຖາມຜູ້ບາດເຈັບກ່ອນ.

ກວດເຊັກການຫາຍໃຈ :ຕໍ່ມາໃຫ້ກວດເບິ່ງການຫາຍໃຈຂອງຜູ້ບາດເຈັບ ໂດຍການກົ້ມລົງຟັງສຽງລົມຫາຍໃຈ ຫລື ສັງເກດການຍົກໂຕຂອງກະບັງລົມບໍລິເວນໜ້າເອິກ ວ່າຍັງມີການຫາຍໃຈປົກກະຕິຫລືບໍ່.

ກວດອາການບາດເຈັບ :ຫລັງຈາກກວດການຮັບຮູ້ ແລະ ການຫາຍໃຈຂອງຜູ້ບາດເຈັບຫລັງຕົກຂັ້ນໄດແລ້ວ ໃຫ້ເຮົາປະເມີນອາການບາດເຈັບເບື້ອງຕົ້ນ ຮ່ວມກັບຄວາມສູງຊັນຂອງຕຳແໜ່ງທີ່ຜູ້ບາດເຈັບຕົກລົງມາ ພ້ອມກວດເຊັກຮ່ອງຮອຍບາດແຜພາຍນອກ ເຊັ່ນ : ຮອຍຟົກຊຳ້,​ ຂາພິກ, ຂໍ້ຕີນພິກ, ກະດູກລ້າວ ຫລື ແຕກຫັກ ໂດຍເບິ່ງວ່າຜິວໜັງມີການໂນຂຶ້ນ, ສວດອອກ ຫລື ມີອະໄວຍະວະຜິດຮູບຫລືບໍ່ ເປັນຕົ້ນ.

ການກວດເບິ່ງອາການບາດເຈັບເຫລົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າສາມາດເລີ່ມຕົ້ນປະຖົມພະຍາບານໃຫ້ຄົນເຈັບຕົກຂັ້ນໄດກ່ອນໄດ້ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປຫາກເປັນການຍ່າງຕົກຂັ້ນໄດທີ່ບໍ່ສູງຫລາຍກໍອາດເປັນພຽງການປະຄົບຮ້ອນ ແລະ ເຢັນແບບທົ່ວໄປ, ແຕ່ໃນກໍລະນີຕົກຂັ້ນໄດຈາກບ່ອນສູງ ຈົນເຖິງຂັ້ນມີກະດູກແຕກຫັກ ເຮົາຈຶ່ງຄວນຮຽນຮູ້ວິທີດາມບາດແຜທີ່ແຕກຫັກໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
ເຈັບ, ຊຳ້, ແຕກຫັກ ເບິ່ງວິທີປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນຫລັງຕົກຂັ້ນໄດ :ເມື່ອເຮົາຮູ້ລະດັບອາການບາດເຈັບເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ອນເອົາຄົນເຈັບສົ່ງໂຮງໝໍ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະດັບ ດັ່ງນີ້ :

ປະຄົບເຢັນ/ປະຄົບຮ້ອນ :ກໍລະນີທີ່ຄົນຕົກຂັ້ນໄດມີອາການບາດເຈັບພຽງເລັກໜ້ອຍ ເຊັ່ນ : ຟົກຊຳ້, ບວມແດງ ຫລື ມີເລືອດອອກ ໃຫ້ເຮົາຫາຜ້າມາປະຄົບເຢັນກ່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຫົດໂຕລົງ ຫລັງຈາກນັ້ນຄ່ອຍຕາມດ້ວຍການປະຄົບຮ້ອນ (ນຳ້ອຸ່ນ) ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນອາການອັກເສບຂອງກ້າມຊີ້ນ.

ດາມບາດແຜ/ກະດູກ :ກໍລະນີທີ່ພົບ ຫລື ສົງໄສວ່າຜູ້ຕົກຂັ້ນໄດອາດມີກະດູກຫັກ ໃຫ້ໃຊ້ວັດສະດຸຊະນິດແຂງ ເຊັ່ນ : ກະດານ, ທ່ອນໄມ້ ຫລື ປລາສະຕິກແຂງ ດາມ ຫລື ກຶງອະໄວຍະວະສ່ວນທີ່ບາດເຈັບໄວ້ກ່ອນໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ມີກະດູກສຽບອອກມານອກຜິວໜັງ ຫ້າມດັນກະດູກເຂົ້າຄືນບ່ອນເກົ່າທັນທີ, ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າສະອາດມາຄຸມບາດແຜໄວ້ກ່ອນ ຈຶ່ງຄ່ອຍດາມ ແລະ ໂທແຈ້ງລົດໂຮງໝໍໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ບໍ່ຄວນເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບດ້ວຍຕົນເອງ ເພາະການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດວິທີອາດເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວເກີດການບາດເຈັບຫລາຍກ່ວາເກົ່າ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ຄວນງົດດື່ມນຳ້ ຫລື ກິນອາຫານ ເພາະຄົນເຈັບອາດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດຢ່າງຮີບດ່ວນເມື່ອເຖິງໂຮງໝໍ.

ຍ້ອນການຕົກຂັ້ນໄດ ເປັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍພາຍໃນເຮືອນ ເຊິ່ງນອກຈາກການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບເພື່ອຫລີກເວັ້ນອາການກະທັນຫັນສ່ຽງໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ຫລາຍຄົນອາດມີການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຊ່ວຍຄຳ້-ຊູ ເຊັ່ນ : ຮາວຈັບ ລວມເຖິງແສງໄຟຕາມທາງຍ່າງພາຍໃນເຮືອນ ເຊິ່ງເປັນອີກໜຶ່ງວິທີທີ່ຊ່ວຍຫລຸດການເກີດອຸປະຕິເຫດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.