ແຈ້ງການ! ອະນຸຍາດໃຫ້ສັກວັກຊີນເຂັມທີ 3 ແລະ ກະຕຸ້ນຮອບ 2 (ເຂັມ4).

0
228

ແຈ້ງການ! ອະນຸຍາດໃຫ້ສັກວັກຊີນເຂັມທີ 3 ແລະ ກະຕຸ້ນຮອບ 2 (ເຂັມ4). ກົມອະນາໄມ-ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍ ແລະ ເພື່ອກະຕຸ້ນການສ້າງພູມຄຸ້ມຮ່າງກາຍໃຫ້ຕໍ່ເນື່ອງ, ຫລຸດຜ່ອນອາການຮຸນແຮງ ໃນເວລາຕິດເຊື້ອ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ເພິ່ນຈື່ງອອກແຈ້ງການແນະນຳດ້ານວິຊາການ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໃຫ້ບໍລິການສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ສັກເຂັມກະຕຸ້ນຮອບ 2 (ເຂັມ4) ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເຂັ້ມກະຕຸ້ນຮອບ1 (ເຂັມ3) ຊຶ່ງຫ່າງກັນ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນບຸລິມະສິດເຊັ່ນ: ກຸ່ມພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ, ກຸ່ມຄົນທີ່ມີພະຍາດພູມຄຸ້ມກັນບົກຜ່ອງ ຫຼື ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ ລວມທັງຜູ້ສູງອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ. ເງື່ອນໄຂຜູ້ທີ່ຈະສັກເຂັມກະຕຸ້ນຮອບ 2 (ເຂັມ4) ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີ:

ຜູ້ໄດ້ຮັບວັກຊີນ J&J ຫລື Sputnik Light ຫນຶ່ງເຂັມ ຄົບ 2 ເຂັມ ໄດ້ສອງເດືອນຂຶ້ນໄປ ສາມາດສັກວັກຊີນ AstraZeneca ຫລື Pfizer ເປັນເຂັມກະຕຸ້ນທີ່ຫນຶ່ງ ແລະ ພາຍຫລັງເຂັມກະຕຸ້ນຫນຶ່ງໄດ້ສາມເດືອນຂຶ້ນໄປ ສາມາດຮັບວັກຊີນເຂັມກະຕຸ້ນທີ່ສອງໄດ້.

ຜູ້ໄດ້ຮັບວັກຊີນ Sinopharm/Sinovac ຄົບ 2 ເຂັມ ໄດ້ສອງເດືອນຂຶ້ນໄປ ຄວນສັກວັກຊີນ ເຂັມກະຕຸ້ນຮອບທີ 1 Astrazeneca ຫລື Pfizer ແລະ ພາຍຫລັງເຂັມກະຕຸ້ນຫນຶ່ງ ໄດ້ສາມເດືອນຂຶ້ນໄປສາມາດຮັບວັກຊີນເຂັມກະຕຸ້ນທີ່ສອງໄດ້.

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ Sputnik V, AstraZeneca ຫລື Pfizer ຄົບ 2 ເຂັມ ໄດ້ສາມເດືອນຂຶ້ນໄປ ສາມາດສັກວັກຊີນ ເຂັມກະຕຸ້ນຮອບທີ 1 ໃຊ້ວັກຊີນ AstraZeneca ຫລື Pfizer ແລະ ພາຍຫລັງເຂັ້ມກະຕຸ້ນຮອບໜຶ່ງ (ເຂັມ3) ສາມເດືອນຂຶ້ນໄປສາມາດຮັບວັກຊີນເຂັ້ມກະຕຸ້ນທີ່ສອງ (ເຂັມ4) AstraZeneca ຫລື Pfizer ໄດ້.

ວັກຊີນທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນວັກຊີນ AstraZeneca ຫຼື Pfizer ລາຍລະອຽດແມ່ນ ໃຫ້ກວດເບິ່ງ ປະຫວັດການ ຮັບວັກຊີນຜ່ານມາ ແລະ ອີງໃສ່ຄູ່ມືຕາຕະລາງການໃຫ້ວັກຊີນ.

ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ພາຍຫຼັງປິ່ນປົວດີແລ້ວ 2 ເດືອນ ສາມາດມາຮັບວັກຊີນ ໂຄວິດ ໄດ້ເລີຍບໍ່ວ່າຈະເປັນເຂັມ 1, ເຂັ້ມ 2 ຫຼື ເຂັມກະຕຸ້ນກໍຕາມ ໂດຍອີງໃສ່ຕາຕະລາງການໃຫ້ວັກຊີນຜ່ານມາ.

ສຳລັບກຸ່ມອາຍຸ 12-17 ປີ ແມ່ນໃຫ້ສັກເຂັມກະຕຸ້ນຮອບ 1 (ເຂັມ3) ໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ແຕ່ໃຊ້ວັກຊີນ Pfizer ເທົ່ານັ້ນ ໃນສະເພາະແຂວງ ຫຼື ເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃຊ້ວັກຊີນຊະນິດນີ້.

ການສັກວັກຊີນເຂັມກະຕຸ້ນຮອບ 1 (ເຂັມ 3) ແລະ ເຂັມກະຕຸ້ນຮອບ 2(ເຂັມ4) ແມ່ນໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດກ່ອນປີໃຫມ່ລາວ.