ຂໍ້ຕົກລົງ ການຮອງຮັບເອົາ ໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ ເຄື່ອງບັນທຶກ ການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ

0
428

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮອງຮັບເອົາ ໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງບັນທຶກ ການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອີງຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບ(ປັບປຸງ) ເລກທີ 66/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 201; – ອີງຕາມ ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃບເກັບເງິນສະເພາະທີ່ອອກດ້ວຍເຄື່ອງ

ບັນທຶກການ ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ສະບັບເລກທີ ມ78 ກງ, ລົງວັນທີ 20 ເມສາ 2017; ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງບັນທຶກການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການສະບັບເລກທີ ມ79 ກງ, ລົງວັນທີ 20 ເມາສາ 2007; ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 2058/ກງ, ລົງວັນທີ 29 ເມສາ 202.
ຫົວຫນ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນຕົກລົງ:ມາດຕາ 1: ເຫັນດີຮັບເອົາ“ໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງບັນທຶກການ ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ’” ເປັນເອກະສານທາງການຂອງຂະແຫນງສ່ວຍສາອາກອນ; ມາດຕາ 2: ໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງບັນທຶກການ ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ສະບັບນີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງບັນທຶກການ ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ

ບໍລິການ ພ້ອມ ທັງໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດ ສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ ໄດ້ສັງລວມໄວ້ຢູ່ໃນ QR Code;ມາດຕາ 3: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ, ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງ ຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ ນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ມາດຕາ 4: ເອກະສານສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ