ເຕືອນໄພ ໜຸ່ມຫວັງລວຍ ຢາກຖືກເລກ 800 ລ້ານ ສຸດທ້າຍເສຍເງີນ 7ລ້ານ

0
261

ສູ່ມື້ນີ້ ໂລກອອນໄລນ ເຂົ້າມາມີອິດທິພົນກັບເົຮາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ມັນກໍ່ມີທັງຂໍ້ດີແລະ ຂໍ້ເສຍແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂໍ້ດີກໍ່ມີຫຼາກຫຼາຍເອົາໄວ້ໃຊ້ສື່ສານກັນທາງອອນໄລ ເຮັດວຽກ ເຮັດທຸລະກຳທາງການເງີນ

ເຮັດໃຫ້ຄົນສູ່ມື້ນີ້ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂື້ນ ແຕ່ແລ້ວຂໍ້ເສຍກໍ່ມີຖ້າເຮົາບໍ່ລະວັງດີໆ ກໍ່ອາດຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອໄດ້ງ່າຍດາຍ ດ້ວຍການຖືກຕົວະໃຫ້ໂອນເງີນ ຫຼື ມີຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຂົ້າເບີ ເພື່ອໃຫ້ກົດລີ້ງ ເມື່ອກົດ

ແລ້ວຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງເຮົາກໍ່ຖືກໂຈນມາລັກເອົາໄປແບບບໍ່ຮູ້ຕົວ ສະນັ້ນກ່ອນສິເຮັດຫັຍງໃຫ້ຄິດດີໆ ຈະໄດ້ບໍ່ເສຍໃຈໃນພາຍຫຼັງ ແລະລ່າສຸດກໍ່ເກີດເຫດການແບບນີ້ຂື້ນ ຍ້ອນຄວາມໂລບເປັນເຫດ ໂດຍບໍ່ຄຳ

ນຶງວ່າມັນເປັນເລື້ອງແທ້ບໍ່ ເຊິ່ງເຫດການແບບນີ້ກໍ່ມີໃຫ້ເຫັນ ກໍ່ມີຄົນອອກມາເຕືອນ ແຕ່ແລ້ວກໍ່ຍັງເກີດເລື້ອງແບບນີ້ເກີດຂື້ນຈົນໄດ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະອີ່ຕົນ ຫຼືຊ້ຳເຕີມດີ ແຕ່ກໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າຫາເງີນສູ່ມື້ນີ້ມັນຫາ

ເງີນຍາກ ແຕ່ເຮັດໃດຈຶ່ງວ່າກ້າໂອນເງີນໄປແບບນັ້ນ ເຕືອນໄພ!..ສັງຄົມອອນໄລນ ຫວັງລວຍກ້ວຍເນົ່າ ຢາກຖືກ 800ລ້ານ ສຸດທ້າຍເສຍ 7ລ້ານ ວັນທີ 22 ເດືອນມັງກອນ ປີ 2022 ໃຜກໍ່ໄດ້ຊ່ວຍ

ຂ້ອຍແດ່ຂ້ອຍຖືກມັກຫາອັນນີມາຕົມຂ້ອຍໃຫ້ຂ້ອຍໂອນເງີນ7ລ້ານໃຫ້ມັນແລ້ວມັນບອກໃຫ້ເລກກັບຂ້ອຍ6ໂຕ ແຕ່ມັນຕົວຂ້ອຍຖ້າໃຫ້ຫາຄນນີໄດ້ມາໃຫ້ຂ້ອຍຈະເອົາເງີນໃຫ້1ລ້ານກີບຊ່ວຍປະຈານຊ່ວຍຂ້ອຍແດ່ຂ້ອຍທຸກຍາກແຮງຍາກໄດ້ເງີນມາຊ່ວຍຄອບຄົວຂ້ອຍຈຶ່ງລົງທຶນບັດສຸດທ້າຍມັນຕົວກູ ສຸດທ້າຍຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິກ່ອນໂອນ ຢ່າໃຫ້ຄວາມໂລບຄອບງຳເຮົາ


ເຕືອນໄພ ໜຸ່ມຫວັງລວຍ ຢາກຖືກເລກ 8ໃ00.000.000 ລ້ານ ສຸດທ້າຍເສຍເງີນ 7.000.000 ລ້ານກີບ


ເຕືອນໄພ ໜຸ່ມຫວັງລວຍ ຢາກຖືກເລກ 8ໃ00.000.000 ລ້ານ ສຸດທ້າຍເສຍເງີນ 7.000.000 ລ້ານກີບ


ເຕືອນໄພ ໜຸ່ມຫວັງລວຍ ຢາກຖືກເລກ 8ໃ00.000.000 ລ້ານ ສຸດທ້າຍເສຍເງີນ 7.000.000 ລ້ານກີບ


ເຕືອນໄພ ໜຸ່ມຫວັງລວຍ ຢາກຖືກເລກ 8ໃ00.000.000 ລ້ານ ສຸດທ້າຍເສຍເງີນ 7.000.000 ລ້ານກີບ


ເຕືອນໄພ ໜຸ່ມຫວັງລວຍ ຢາກຖືກເລກ 8ໃ00.000.000 ລ້ານ ສຸດທ້າຍເສຍເງີນ 7.000.000 ລ້ານກີບ


ເຕືອນໄພ ໜຸ່ມຫວັງລວຍ ຢາກຖືກເລກ 8ໃ00.000.000 ລ້ານ ສຸດທ້າຍເສຍເງີນ 7.000.000 ລ້ານກີບ


ເຕືອນໄພ ໜຸ່ມຫວັງລວຍ ຢາກຖືກເລກ 8ໃ00.000.000 ລ້ານ ສຸດທ້າຍເສຍເງີນ 7.000.000 ລ້ານກີບ


ເຕືອນໄພ ໜຸ່ມຫວັງລວຍ ຢາກຖືກເລກ 8ໃ00.000.000 ລ້ານ ສຸດທ້າຍເສຍເງີນ 7.000.000 ລ້ານກີບ


ເຕືອນໄພ ໜຸ່ມຫວັງລວຍ ຢາກຖືກເລກ 8ໃ00.000.000 ລ້ານ ສຸດທ້າຍເສຍເງີນ 7.000.000 ລ້ານກີບ


ເຕືອນໄພ ໜຸ່ມຫວັງລວຍ ຢາກຖືກເລກ 8ໃ00.000.000 ລ້ານ ສຸດທ້າຍເສຍເງີນ 7.000.000 ລ້ານກີບ


ເຕືອນໄພ ໜຸ່ມຫວັງລວຍ ຢາກຖືກເລກ 8ໃ00.000.000 ລ້ານ ສຸດທ້າຍເສຍເງີນ 7.000.000 ລ້ານກີບ


ເຕືອນໄພ ໜຸ່ມຫວັງລວຍ ຢາກຖືກເລກ 8ໃ00.000.000 ລ້ານ ສຸດທ້າຍເສຍເງີນ 7.000.000 ລ້ານກີບ


ເຕືອນໄພ ໜຸ່ມຫວັງລວຍ ຢາກຖືກເລກ 8ໃ00.000.000 ລ້ານ ສຸດທ້າຍເສຍເງີນ 7.000.000 ລ້ານກີບ