27 ປີ ຜ່ານມາ ຊຽງຂວາງມີຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກລູກລ ະເ ບີ ດບໍ່ທັນແຕກ 7.000 ຄົນ

0
240

ບົດລາຍງານພິເສດ ຈາກຄະນະກຳມະການຄຸມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 27 ກວ່າປີຜ່ານມາ ແຂວງຊຽງຂວາງມີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນ ແຕກທັງໝົດ ເກືອບ 7,000 ຄົນ. ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຕະຫຼອດມາ ຈາກ ບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອົງການ ສປຊ,

ວຽກງານການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ກໍຄືການພັດທະນາຢູ່ພາຍໃນແຂວງມີ ຄວາມສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG 18) ຂອງລັດຖະບານ, ສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ “ເສັ້ນ ທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ II”